Jump to content

ꯀꯕꯣꯛꯂꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯕꯣꯛꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯩꯅꯤ ꯫ ꯁꯝꯖꯤꯔꯩꯒꯨꯝꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯆꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯕꯣꯛꯂꯩ&oldid=35448" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ