ꯀꯥꯖꯜ ꯑꯒꯔꯋꯥꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯀꯥꯖꯜ ꯑꯒꯔꯋꯥꯜ
ꯄꯣꯛꯄ
ꯁꯔꯨꯛꯌꯥꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ꯲꯰꯰꯴–ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ

ꯀꯥꯖꯜ ꯑꯒꯔꯋꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯦ ꯑꯃꯧꯒꯤ ꯐꯤꯗꯝꯅꯕꯤ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ ꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁ꯭ꯔꯨꯇꯤ ꯍꯥꯁꯟ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]