ꯀꯧꯕꯤꯜꯂꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)ꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯕ ꯀꯧꯕꯤꯜꯂꯥ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯅꯤ ꯫

ꯀꯧꯕꯤꯜꯂꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ (ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟ:Grevillea robusta, ꯏꯪꯂꯤꯁ: southern silky oak, silk oak or silky oak, silver oak ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ Australian silver oak ) ꯑꯁꯤ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)ꯗ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯧꯕ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯄ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯂꯤꯌꯥ ꯔꯣꯕꯁ꯭ꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯎꯄꯥꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩ, ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯇꯔ ꯵–꯴꯰ (ꯐꯨꯠ ꯲꯰–꯱꯰꯰) ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯡꯏ ꯫ ꯃꯅꯥ-ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯨ ꯁꯪꯏ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯔꯅꯤꯆꯔꯒꯨꯝꯕ, ꯁꯦꯃꯤ ꯱꯰–꯳꯴ (꯴–꯱꯰ in) ꯋꯥꯡꯏ, ꯁꯦꯃꯤ 9–15 (4–6 in) ꯋꯥꯡꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯕ 11 ꯑꯃꯁꯨꯡ 31ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯫ ꯂꯣꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯥꯏꯗꯣꯀꯏ, ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯑꯣꯡ-ꯃꯇꯧ ꯂꯤꯅꯤꯌꯔꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯑꯦꯉ꯭ꯒꯨꯂꯥꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏ ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯍꯩ-ꯃꯔꯣꯡ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]