ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ:꯴꯰꯴

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ
ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯂꯣꯢꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏꯅꯤ ꯫

ꯅꯪꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯪꯅ ꯎꯔꯤꯕꯗꯨ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜꯗ ꯎꯕꯗꯨꯅꯤ ꯫ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯗꯕ ꯑꯣꯢꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯂꯣꯢ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯫ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ:%EA%AF%B4%EA%AF%B0%EA%AF%B4.