ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ:꯴꯰꯴

Page contents not supported in other languages.
ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩ ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯔꯤꯗ ꯢꯛꯖꯥꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯍꯦꯟꯅ ꯢꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯢꯌꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯌꯥꯨꯖꯕꯒꯤ ꯢꯖꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡꯁꯨ ꯢꯗꯤꯠ ꯃꯆꯥ꯲ ꯗꯤ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕꯗ ꯇꯦꯝꯄꯂꯦꯠ ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯢ ꯑꯦꯗꯃꯤꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯅꯇꯔꯗꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯙꯃꯤꯟ ꯔꯥꯢꯠ ꯄꯥꯢꯅꯤꯡꯕꯅꯤ꯫ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯢꯗꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯤꯀꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯉꯥꯛꯅ ꯢꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯌꯥꯢꯐꯔꯦ ꯫

@Luwanglinux: ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯔꯒ ꯏꯕꯤꯔꯛꯎ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯀꯨꯕꯦꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤ Wt/mni/ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ & ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯅꯤ, ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯔꯤꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ/ꯏꯗꯤꯠ ꯵꯰꯰ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯆꯨꯞꯂꯤ ꯄꯥꯏꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯫ ꯴꯰꯴ (ꯉꯥꯡꯐꯃ) ꯰꯹:꯲꯷, ꯲꯷ ꯐꯥꯏꯂꯦꯜ ꯲꯰꯲꯱ (IST)
@꯴꯰꯴: ꯍꯣꯢ꯲ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯔꯕꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫

ꯋꯤꯀꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯋꯤꯀꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯥ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ/꯲꯰꯲꯱ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯢꯗꯥꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ Haoreima (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯲꯰:꯰꯴, ꯱꯲ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱ (IST)[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]

Request for translating articles[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Hi, can you please help me to translate en:Doraemon into Meitei languages? Thanks for your help! -- ᐃᓄ (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ)

done ꯗꯣꯔꯦꯃꯣꯟ ꯴꯰꯴ (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯰꯸:꯳꯳, ꯲꯴ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱ (IST)[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]

ꯌꯥꯢꯐꯔꯕ ꯏꯃꯣꯢꯅꯨ ꯏꯔꯥꯠꯄ ꯑꯣꯢꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯱:꯱꯹, ꯱꯴ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲ (IST)[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]

ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯲꯰꯲꯲[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯲꯰꯲꯲

ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯲꯰꯲꯲ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯢꯅ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔ꯭ꯆ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯫ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜꯗꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ/꯲꯰꯲꯲ꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯫

-- ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯹:꯲꯰, ꯲ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲ (IST)[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]