ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ:ᐃᓄ

Page contents not supported in other languages.
ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ, ᐃᓄ
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ !
ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄ ꯑꯣꯢꯅ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯈꯔ !

ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯊꯋꯥꯢ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯫ ꯅꯧꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯅꯒꯗꯕ ꯂꯃꯥꯢ ꯈꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ:

ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ, ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯐꯝ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯐꯝ ꯂꯃꯥꯢ ꯑꯃꯗ ꯋꯥ ꯍꯥꯢꯕ ꯃꯇꯝꯗ "~" ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ (~~~~) ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ; ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯃꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ-ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯤꯡꯖꯩ ꯫

Haoreima (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯲꯲:꯲꯲, ꯲꯸ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱ (IST)[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]

Hello! I saw you request someone for translation. Well, you are free to choose anyone but if you are in doubt, just ask me for any translations because I always extend help to anyone coming here. Thanks! ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯸:꯱꯵, ꯲꯴ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱ (IST)[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]