ꯃꯤꯌꯥꯝꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯫ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯃꯈꯜꯗꯨ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ, ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡ (ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯕ), ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯛꯍꯟꯂꯕ ꯂꯃꯥꯏ (ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ) ꯫

ꯆꯪꯕꯥ
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:Log/꯴꯰꯴" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ