Jump to content

ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯪꯂꯦꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯪꯂꯦꯟ (ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯃꯥꯙꯤ) ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯪꯂꯦꯟ (ꯃꯣꯡꯐꯝ)ꯅꯤ ꯫

"ꯃꯪꯂꯦꯟ" ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)ꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯱꯹꯵꯵ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯹ ꯇꯥ ꯃꯩꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫