ꯇꯈꯦꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯈꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯳ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯢꯅ ꯂꯩ ꯫[꯱]

ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ
Skyline of ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ
Official seal of ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ
Seal

ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅꯤꯀ꯭ꯌ ꯁꯥꯒꯩ ꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯢꯅ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯜꯂꯝꯢ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Unakoti 5.jpg

ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥꯟ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫

ꯂꯝꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Tripura (37).JPG ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯁꯤ ꯀꯪꯐꯥꯜꯇꯅ ꯀꯣꯢꯁꯤꯟꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯥꯗ ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀ ꯂꯝꯈꯩ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯫

ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥ-ꯉꯥ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯐꯥꯢꯔꯦ'ꯁ ꯂꯤꯐ ꯃꯪꯀꯤ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯏꯝꯄꯦꯔꯤꯌꯜ ꯄꯤꯒꯖꯟ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯎ ꯑꯥꯒꯣꯔ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩ ꯃꯦꯁꯨꯋꯥ ꯐꯦꯔꯤꯌꯥ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯎꯍꯩ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯄꯥꯢꯟꯑꯦꯄꯜ

ꯄꯅꯥꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Tripura-district-map.svg ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯅꯥ ꯸ ꯂꯩꯔꯤ ꯫

ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Agartala Palace, Tripura.jpg ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯟꯖꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Tripurarice (44).JPG ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯅ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎꯗ ꯃꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯂꯝꯕꯤ-ꯊꯣꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯅꯣꯡ ꯂꯝꯕꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Agartala airport from the apron.jpg ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯕꯤꯔ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯃꯥꯂꯪ ꯍꯤꯊꯥꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯆꯤꯟꯕ ꯃꯥꯂꯪ ꯍꯤꯊꯥꯡꯐꯝ ꯅꯤ꯫

ꯔꯦꯜ ꯂꯝꯕꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

AGARTALA MAIN STATION.jpg ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀ ꯙꯔꯃꯅꯒꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯢꯂꯥꯁꯥꯍꯔ ꯑꯅꯤꯗ ꯔꯦꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯝꯅꯔꯤ꯫

ꯀꯪꯐꯥꯜ ꯂꯝꯕꯦꯜ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

IBC Post.jpeg ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯝꯕꯦꯜꯗ ꯁꯝꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯢꯋꯦ-꯸ ꯈꯛꯇꯒꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯈꯦꯜ&oldid=28200" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ