Jump to content

ꯇꯈꯦꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯈꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ (ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯈꯥꯢ) ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯳ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯢꯅ ꯂꯩ ꯫

ꯇꯈꯦꯜ
(ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ)
Skyline of ꯇꯈꯦꯜ (ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ)
Official seal of ꯇꯈꯦꯜ (ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ)
Seal

ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅꯤꯀ꯭ꯌ ꯁꯥꯒꯩ ꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯥꯒꯩ ꯑꯣꯢꯅ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥꯟ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫

ꯂꯝꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯁꯤ ꯀꯪꯐꯥꯜꯇꯅ ꯀꯣꯢꯁꯤꯟꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀ ꯂꯝꯈꯩ ꯄꯔꯤꯡ ꯂꯣꯟꯅꯩ ꯫

ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥ-ꯉꯥ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯐꯥꯢꯔꯦ'ꯁ ꯂꯤꯐ ꯃꯪꯀꯤ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯏꯝꯄꯦꯔꯤꯌꯜ ꯄꯤꯒꯖꯟ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯎ ꯑꯥꯒꯣꯔ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩ ꯃꯦꯁꯨꯋꯥ ꯐꯦꯔꯤꯌꯥ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯎꯍꯩ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ ꯄꯥꯢꯟꯑꯦꯄꯜ

ꯄꯅꯥꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯅꯥ ꯸ ꯂꯩꯔꯤ ꯫

ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯟꯖꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯅ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎꯗ ꯃꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯂꯝꯕꯤ-ꯊꯣꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯅꯣꯡ ꯂꯝꯕꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯕꯤꯔ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯃꯥꯂꯪ ꯍꯤꯊꯥꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯆꯤꯟꯕ ꯃꯥꯂꯪ ꯍꯤꯊꯥꯡꯐꯝ ꯅꯤ꯫

ꯔꯦꯜ ꯂꯝꯕꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀ ꯙꯔꯃꯅꯒꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯢꯂꯥꯁꯥꯍꯔ ꯑꯅꯤꯗ ꯔꯦꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯝꯅꯔꯤ꯫

ꯀꯪꯐꯥꯜ ꯂꯝꯕꯦꯜ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯝꯕꯦꯜꯗ ꯁꯝꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯢꯋꯦ-꯸ ꯈꯛꯇꯒꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯈꯦꯜ&oldid=37718" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ