ꯈꯣꯢꯔꯦꯟꯇꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

Khamba and Thoibi (The Tiger Hunt).jpg

Tiger 2 (PSF).png

ꯈꯣꯢꯔꯦꯟꯇꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯲ꯃꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯜꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯢꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯁꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯁꯥ ꯑꯁꯤ ꯈꯣꯢꯔꯦꯟꯇꯥꯛ ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯃꯟ ꯈꯝꯕꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴] ꯁꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯈꯨꯃꯟ ꯈꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯕꯥꯟ ꯲ ꯀꯩꯔꯦꯜꯕꯨ ꯍꯥꯠꯂꯨꯅꯕ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤ ꯫[꯱] ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯅꯣꯡꯕꯥꯟ ꯀꯩꯅ ꯆꯥꯔꯒ ꯁꯤꯈꯤ ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯈꯨꯃꯟ ꯈꯝꯕꯅ ꯀꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯠꯈꯤ꯫[꯳][꯴] ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯈꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯲ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯤꯈꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]