ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯐꯝ ꯌꯥꯎꯐꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯐꯝ ꯌꯥꯎꯐꯝꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ!

Read-only next Tuesday[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯌꯨꯑꯥꯔꯑꯦꯜ(Short url)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯁꯤꯗ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯌꯨꯑꯥꯔꯑꯦꯜ ꯂꯃꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯞꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯫ Awangba Mangang (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯲꯰:꯲꯲, ꯲꯹ ꯏꯉꯥ ꯲꯰꯲꯱ (IST)

ꯂꯃꯥꯢ ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯢ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯅꯐꯝ, ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯐꯝ ꯂꯃꯥꯢ ꯑꯣꯢꯔꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯀꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯄꯝꯞ (WP:Village Pump)ꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯀꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯇꯣꯛ (WP:Simple Talk) ꯀ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯒ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯢꯅꯗꯤ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯗꯗꯤ ꯋꯥꯇꯥꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯅꯅꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯛꯀꯩꯒꯤ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯊꯤꯐꯝ ꯑꯣꯢꯕ ꯈꯛꯇꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯀꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ (WP:Community Portal) ꯑꯁꯤ ꯋꯥ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ꯫ Haoreima (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯱:꯵꯰, ꯲꯰ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱ (IST)[reply]

ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯣꯢꯔꯦ꯫

ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯊꯧ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯅꯤ꯫ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯃꯦꯟꯊꯣꯛ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯢ ꯫

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯅ ꯈꯣꯟꯖꯪ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯦꯇꯥꯗ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯏ-ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯏꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯨꯞꯇ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯈꯣꯟꯖꯪ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯂꯨꯞ ꯇꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫

Xeno (WMF) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯰꯶:꯱꯸, ꯲ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱ (IST)[reply]

Wiki Loves Folklore is back![ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Please help translate to your language

Wiki Loves Folklore Logo.svg

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2022 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯸:꯴꯵, ꯹ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲ (IST)[reply]

ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯀꯧꯖꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯦ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯣꯝꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯇꯥ-ꯋꯤꯀꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯫

ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯀꯧꯖꯕ: ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯷ꯇ ꯂꯣꯢꯁꯤꯟꯖꯒꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯀꯧꯖꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯢꯅꯅ ꯊꯧꯁꯤꯜ-ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯒꯗꯧꯔꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯫ ꯍꯥꯢꯖꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯧꯖꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯢꯕꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯅ ꯍꯥꯢꯖꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤ ꯫

ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎ ꯫

ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯐꯕ,

ꯊꯧꯁꯤꯜ-ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪ

RamzyM (WMF) ꯰꯹:꯳꯴, ꯱꯳ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲ (IST)[reply]

ꯌꯥꯢꯐꯔꯕ ꯏꯃꯣꯢꯅꯨ ꯏꯔꯥꯠꯄ ꯑꯣꯢꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯱:꯲꯳, ꯱꯴ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲ (IST)[reply]

ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯲꯰꯲꯲[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Feminism and Folklore Meitei logo.png
ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯲꯰꯲꯲

ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯲꯰꯲꯲ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯢꯅ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔ꯭ꯆ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯫ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜꯗꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ/꯲꯰꯲꯲ꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯫

ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ![ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ.jpg

ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ! ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯇꯤꯛ ꯌꯥꯢꯕꯨ ꯏꯀꯥꯢꯈꯨꯝꯅꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯢꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯂꯤ ꯫ :-) --ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯳:꯵꯲, ꯸ ꯃꯥꯔꯆ ꯲꯰꯲꯲ (IST)[reply]

Wikipedia translation of the week: 2022-12[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Tech News: 2022-12[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯲꯱:꯳꯰, ꯲꯱ ꯃꯥꯔꯆ ꯲꯰꯲꯲ (IST)

This Month in Education: March 2022[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Tech News: 2022-13[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯰꯱:꯲꯴, ꯲꯹ ꯃꯥꯔꯆ ꯲꯰꯲꯲ (IST)

Tech News: 2022-14[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯰꯲:꯳꯰, ꯵ ꯑꯦꯄꯔꯤꯜ ꯲꯰꯲꯲ (IST)

This Month in Education: April 2022[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]