Jump to content

ꯋ꯭ꯌꯥꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯚ꯭ꯌꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯚꯦꯗꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯥꯢꯆꯧ (ꯔꯤꯁꯤ) ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯋ꯭ꯌꯥꯁ&oldid=55620" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ