ꯍꯅꯨꯃꯥꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯍꯅꯨꯃꯥꯟ (ꯁꯟꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯠ: हनुमान्, Hanuman) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯌꯣꯡꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯄꯨꯕ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯅꯥꯢ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯢ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯔꯥꯃꯥꯌꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯍꯅꯨꯃꯥꯟ&oldid=49409" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ