Jump to content

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ (ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊ) ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯳ꯗꯤ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡ, ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯳ꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯨꯄꯔꯏꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯞ ꯇꯧꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯟꯗꯁ꯭ꯀꯦꯞꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯂꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅꯥ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯀꯤꯕꯣꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯃꯥꯎꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯒ꯭ꯂꯣꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯞꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠꯐꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯆꯤꯡꯊꯕ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯆ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯤꯍꯣꯜ ꯃꯥꯔꯀꯑꯥꯞ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯏ, ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯐꯣꯔꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯕ꯭ꯂꯣꯒ ꯫ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯑꯣꯚꯔꯂꯦꯏ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡ ꯎꯠꯄꯥ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯋꯦꯕ ꯃꯦꯞ ꯁꯔꯕꯤꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫ ꯲꯰꯱꯹ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯹꯷ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯜ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯱꯰ꯒꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ ꯚꯤꯎ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯫ [꯱]

ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯅꯥ ꯗꯦꯁ꯭ꯀꯇꯣꯞ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯦꯖꯔ ꯗꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁ ꯇꯨꯜ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ ꯊꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯔꯁꯀꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕꯥ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯫ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯃꯨꯂꯦꯇꯔ ꯒꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯦꯅꯣꯔꯥꯃꯤꯑꯣꯗꯥ ꯊꯥꯒꯠꯂꯕꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡ, ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯥ ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯋꯥꯔꯣꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ ꯚꯤꯎ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯋꯦꯕꯇꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯚꯣꯌꯦꯖꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯟ-ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯨꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯔꯤꯌꯅꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯫

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯔꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯁꯦꯛꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯅꯔꯛꯈꯤ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕꯥ ꯊꯝꯈꯤ ꯫ [꯲] ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯔꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜꯒꯤ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯕꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕꯥ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯥ ꯱꯹꯹꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯛꯄꯗꯥ ꯏꯟꯠꯔꯤꯟꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯁꯇꯥ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯳ꯗꯤ ꯒꯦꯃꯤꯡ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯝꯃꯤ ꯫ [꯳] ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯳ꯗꯤ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯄꯥꯋꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯟ ꯐꯤꯂꯝꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯖꯨꯝ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯁ꯭ꯄꯤꯅꯤꯡ ꯒ꯭ꯂꯣꯕ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯫ [꯳] ꯗꯦꯃꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯔꯗꯅꯥ ꯒꯦꯃꯤꯡꯗꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯥ ꯄꯥꯝꯈꯤ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯱꯹꯹꯹ꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯅꯀꯦꯅꯥ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯥ ꯀꯤꯍꯣꯜ, ꯏꯅꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯫ [꯳] ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯀꯤꯍꯣꯜꯅꯥ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯇ ꯁꯣꯐꯇꯋꯦꯌꯔꯗꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯃꯦꯄꯤꯡ ꯗꯦꯇꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥꯕꯦꯖꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯔꯤꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯈꯤ [꯴] ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯦꯄꯤꯡ ꯗꯦꯇꯥꯒꯤ ꯄꯦꯆꯋꯔꯀꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯤ ꯫ [꯳] "ꯀꯤꯍꯣꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯚꯤꯎꯌꯔ" ꯀꯧꯕꯥ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯁ꯭ꯇꯦꯠ, ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ, ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯤꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯒꯨꯝꯕꯥ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯥ ꯁꯤ.ꯗꯤ.ꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯣꯜꯂꯝꯃꯤ ; ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯂꯧꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯫ [꯴] ꯑꯦꯟꯚꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯅꯤꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯗꯤꯜ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ, [꯴] ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯝꯕꯗꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫ [꯳]

꯲꯰꯰꯳ꯒꯤ ꯏꯔꯥꯀꯇꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯲꯰꯰꯳ꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤꯗꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯟ-ꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯍꯣꯡꯂꯛꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯗꯦꯕ ꯂꯣꯔꯦꯟꯖꯤꯅꯤ (ꯀꯤꯍꯣꯂꯗꯥ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ)ꯅꯥ ꯁꯤ.ꯑꯦꯟ.ꯑꯦꯟ., ꯑꯦ.ꯕꯤ.ꯁꯤ ., ꯁꯤ.ꯕꯤ.ꯑꯦꯁ -ꯑꯦꯌꯔ ꯑꯦꯠꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯫ [꯴] [꯳] ꯂꯥꯟꯗꯥꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯥ, ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏꯂꯁ ꯑꯣ’ꯕ꯭ꯔꯥꯌꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯑꯣꯟ-ꯑꯦꯌꯔ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁ꯭ꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤ.ꯑꯦꯟ.ꯑꯦꯟ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯥ ꯌꯥꯍꯟꯈꯤ ꯫ [꯴] [꯳] ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯤꯍꯣꯜ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯅꯥ ꯗꯤꯃꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯫ [꯴] [꯳] ꯑꯊꯨꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯁꯦꯟꯠꯔꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯟꯆꯔ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯐꯔꯝ, ꯏꯟ-ꯀ꯭ꯌꯨ-ꯇꯦꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯖꯤꯑꯣꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ-ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ [꯵] ꯅꯥ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯦꯄꯤꯡ ꯗꯦꯇꯥꯕꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯀꯤꯍꯣꯜꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯁꯦꯅꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯏꯅꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯫ [꯳] ꯏꯟꯠꯔꯤꯟꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯰꯳ꯗꯥ ꯚꯥꯏꯀꯦꯔꯤꯌꯁ ꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯣꯜꯂꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯒꯦꯃꯤꯡ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯖꯅꯥ ꯌꯣꯜꯂꯝꯗꯦ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯔꯌꯥꯟ ꯃꯦꯀꯛꯂꯦꯟꯗꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯖꯣꯟꯁ ꯌꯥꯎꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯦꯟꯀꯦꯅꯥ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯩꯗꯨꯅꯥ ꯀꯤꯍꯣꯜꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ [꯳]

ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔꯆꯁꯤꯡꯒꯤ ꯲꯵% ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯖꯤꯑꯣꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯃꯦꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ [꯳] ꯲꯰꯰꯴ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯊꯧꯒꯜ ꯄꯤꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯤꯍꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯤ ꯫ [꯶]

꯲꯰꯲꯱ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔꯗꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈꯤ ꯫ [꯷] ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯂꯦꯌꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯀꯟꯁꯣꯂꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯆꯔ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫ [꯸]

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯒ꯭ꯂꯣꯕ ꯑꯃꯗꯥ ꯎꯠꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯠ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯎꯠꯂꯤ ꯫ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯒ ꯌꯦꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯖꯕꯥ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯟ ꯇꯧꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯫ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯑꯦꯌꯔꯛꯔꯥꯐꯠꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏ ꯫ [꯹] ꯅꯥꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯖꯤ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯂꯦꯟꯗꯁꯦꯠ ꯸ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯊꯥꯗꯣꯛꯠꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯂꯦꯟꯗꯁꯦꯠ ꯷ꯀꯤ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤꯗꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯥ ꯗꯥꯏꯒꯣꯅꯜ ꯒꯦꯞꯁꯤꯡ ꯊꯝꯈꯤ ꯫ [꯱꯰] ꯲꯰꯱꯳ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯗꯦꯇꯥꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯃꯥꯔꯕꯜ ꯏꯃꯦꯖꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯂꯥꯛꯄꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯄꯤꯈꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯟꯗꯁꯦꯠ ꯷ꯇꯒꯤ ꯂꯧꯕꯥ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯁꯦꯠꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯒꯣꯟ ꯒꯦꯞꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅꯥ "ꯃꯣꯖꯥꯏꯛ" ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯫ [꯱꯱] ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐ꯭ꯔꯤꯛꯕꯦꯟꯁꯤꯗꯥ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯥ ꯁꯣꯔꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯫ [꯱꯲] ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜꯒꯤ ꯁꯔꯚꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯣꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯏ, ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯥ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯠ ꯇꯧꯏ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯫

ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ ꯱꯵ꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ ꯱꯵ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯥ ꯁꯔꯨꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯅꯥ ꯅꯥꯁꯥꯒꯤ ꯁꯇꯜ ꯔꯥꯗꯥꯔ ꯇꯣꯄꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯥ ꯈꯣꯃꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯥ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯫ [꯱꯳] ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯨ-ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯊ꯭ꯔꯤ-ꯗꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯦꯔꯦꯅꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯫

ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯏꯃꯦꯖ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯦꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯫ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯥ ꯗꯦꯔꯤꯕꯦꯇꯤꯕ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯀꯤ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯠꯔꯤꯕꯤꯎꯁꯅꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯥ ꯊꯝꯂꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡ (ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯕ꯭ꯂꯣꯒ ꯑꯃꯗꯥ) ꯅꯟ-ꯀꯃꯔꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ [꯱꯴] ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯅꯥ, ꯅꯥꯁꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕ ꯁꯣꯐꯇꯋꯦꯌꯔ ꯋꯥꯔꯜꯗꯋꯤꯟꯗꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡꯅꯥ ꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯃꯥꯔꯕꯜ, ꯂꯦꯟꯗꯁꯦꯠ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯖꯤ.ꯑꯦꯁ ꯫

ꯚꯔꯖꯟ ꯵.꯰ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯀꯜ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯍꯟꯈꯤ ꯫ ꯇꯨꯂꯕꯥꯔꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯥꯏꯀꯟ ꯑꯗꯨ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯝ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯔ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯍꯧꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯂꯛꯄꯥ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯏ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ [꯱꯵] ꯇꯥꯏꯝꯂꯦꯄꯁ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯥ ꯆꯍꯤ ꯳꯲ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯖꯨꯝ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯥ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ [꯱꯶]

꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯳ꯗꯤ ꯀꯚꯔꯦꯖ ꯂꯩꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡ:
ꯐꯥꯏꯜ:Google Earth (iOS) - 3D Mode at Wisconsin Dells Great Wolf Lodge.png
ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯥꯏꯑꯣꯑꯦꯁ ꯚꯔꯖꯟꯗꯥ ꯳ꯗꯤ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ, ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯋꯤꯁꯀꯟꯁꯤꯟ ꯗꯦꯂꯁ, ꯋꯤꯁꯀꯅꯁꯤꯅꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ ꯫

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯅꯥ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ ꯈꯔꯗꯥ ꯳ꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯡ ꯎꯠꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯦꯠꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯐꯣꯇꯣꯔꯤꯑꯦꯂꯤꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯳ꯗꯤ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯳ꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯆꯑꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯰꯹ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯀꯔ [꯱꯷] ꯒꯨꯝꯕꯥ ꯳ꯗꯤ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯳ꯗꯤ ꯋꯦꯔꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤ ꯫ ꯲꯰꯱꯲ꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯳ꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯑꯣꯇꯣ-ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯇꯦꯗ ꯳ꯗꯤ ꯃꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫ [꯱꯸] ꯃꯁꯤ ꯐꯦꯖ ꯏꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ, ꯈꯟꯒꯠꯂꯕꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯪꯈꯤꯕꯥ ꯂꯟꯗꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯔꯥꯟꯇꯣꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯫ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯳ꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯃꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯟꯅꯅꯥ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯥ ꯅꯣꯀꯤꯌꯥ ꯍꯤꯌꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯄꯜ ꯃꯦꯄꯁꯤꯡꯒꯥ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯅꯤ ꯫ ꯀꯚꯔꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ ꯲꯱ꯗꯥ ꯍꯧꯈꯤ ꯫ [꯱꯹] ꯲꯰꯱꯶ꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯥ ꯳ꯗꯤ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯴꯰ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟꯇꯥꯔꯀꯇꯤꯀꯥ ꯅꯠꯇꯕꯥ ꯀꯟꯇꯤꯅꯦꯟꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯫

꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯗ꯭ꯔꯤꯗꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯗꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯗꯣꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯱꯴ ꯈꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯦꯄꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯗꯣꯒꯤ ꯳ꯗꯤ ꯚꯔꯖꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯦꯒꯥꯄꯤꯛꯁꯦꯜ ꯱꯴,꯰꯰꯰ꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯥ ꯐꯣꯇꯣ ꯊꯥꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯠꯈꯤ ꯫ [꯲꯰] [꯲꯱]

꯲꯰꯰꯸ꯒꯤ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯱꯵ꯗꯥ ꯚꯔꯖꯟ ꯴.꯳ꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ ꯚꯤꯎ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ ꯂꯝꯕꯤ-ꯃꯆꯥ ꯌꯦꯡꯅꯥ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕꯥ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯳꯶꯰°ꯒꯤ ꯄꯦꯅꯣꯔꯥꯃꯤꯛ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ-ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡ ꯎꯠꯂꯤ ꯫ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗꯥ ꯃꯥꯎꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯅꯥ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯗꯥ ꯊꯝꯂꯤꯕꯥ ꯑꯦꯔꯣ ꯑꯥꯏꯀꯅꯁꯤꯡꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯅ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ ꯚꯤꯎ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯌꯨꯅꯦꯁ꯭ꯀꯣꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯁꯥꯏꯠ ꯳꯰ꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯤꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯄꯤꯔꯥꯃꯤꯗ, ꯇꯥꯖꯃꯍꯜ, ꯁꯥꯒ꯭ꯔꯥꯗꯥ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯌꯥ, ꯗꯣꯂꯣꯃꯥꯏꯠ, ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯕꯣꯇꯥꯅꯤꯛ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ, ꯀꯤꯎ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁ꯭ꯐꯤꯡꯛꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ [꯲꯲]

꯲꯰꯱꯹ꯗꯥ ꯋꯥꯜꯇ ꯗꯤꯖꯅꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜꯒꯥ ꯄꯥꯔꯇꯅꯔꯁꯤꯞ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯄꯤꯛꯁꯔ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ ꯚꯤꯎ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯫ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯗꯤꯖꯅꯤꯒꯤ ꯍꯣꯂꯤꯋꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯇꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯂꯦꯟꯗꯗꯥ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯄꯤꯛꯁꯔ ꯏꯁ꯭ꯇꯔꯒꯤ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ ꯚꯤꯎꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯊꯤꯕꯥ ꯉꯝꯍꯟꯈꯤꯕꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯄꯤꯛꯁꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯁ꯭ꯇꯔꯒꯤ ꯉꯥ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯥ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯏꯃꯔꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯫ [꯲꯳]

ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯵.꯰ꯗꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯖꯨꯝ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯳ꯗꯤ ꯕꯦꯊꯤꯃꯦꯠꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠ ꯂꯦꯌꯔ ꯲꯰ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯁꯤꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ [꯲꯴] ꯲꯰꯰꯹ꯒꯤ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯱꯴ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯦꯀꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯕꯦꯊꯤꯃꯦꯠꯔꯤꯛ ꯗꯦꯇꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤ ꯫ [꯲꯵] [꯲꯶]

꯲꯰꯱꯱ꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯔꯦꯟꯄꯨꯡ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯱ꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯗꯇꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ ꯱꯰꯰ꯗꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯈꯤ ꯫ [꯲꯷] ꯍꯥꯏ-ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯂꯝꯕꯤꯌꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯃꯣꯟꯇ–ꯗꯣꯍꯔꯇꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯁꯤꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯀ꯭ꯔꯨꯏꯖꯁꯤꯡꯗꯥ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯥ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯗꯦꯇꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯥꯊꯤꯕꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯵ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯐꯪꯏ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯍꯗꯁꯟ, ꯍꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯋꯤꯅꯤ ꯁꯤꯃꯥꯎꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯀꯣꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯦꯟꯗꯣꯁꯤꯅꯣ ꯔꯤꯖꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ ꯫ [꯲꯸]

ꯐꯥꯏꯜ:Google Earth Mars.png
ꯃꯪꯂꯥꯅꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯃꯥ ꯫
ꯐꯥꯏꯜ:Google Earth Sky.png
ꯁ꯭ꯀꯥꯏ ꯚꯤꯎꯌꯤꯡ ꯃꯣꯗꯇꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯫
ꯐꯥꯏꯜ:Google moon 1.jpg
ꯒꯨꯒꯜ ꯊꯥꯗꯥ ꯎꯠꯂꯤꯕꯥ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯱꯱ ꯂꯨꯅꯥꯔ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜ <i id="mwAQw">ꯏꯒꯜ</i> ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯛꯔꯤꯇꯤ ꯕꯦꯖ ꯫

ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯪꯂꯥꯟ, ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯃꯥꯂꯦꯝꯗꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫

ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯲꯲, ꯲꯰꯰꯷ꯇꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯴.꯲ꯗꯥ, ꯃꯥꯔꯆ ꯱꯳, ꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯥ [꯲꯹] ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯇꯐꯣꯅꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯑꯣꯒꯃꯦꯟꯇ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯒꯨꯒꯜ ꯁ꯭ꯀꯥꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯊꯧꯋꯥꯏꯃꯤꯆꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯁꯦꯂꯦꯁ꯭ꯇꯤꯑꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ [꯳꯰] ꯃꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯍꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯇꯦꯂꯤꯁ꯭ꯀꯣꯞꯀꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯕꯥꯂꯇꯤꯃꯣꯔꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯇꯦꯂꯤꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯠꯌꯨꯠ (ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ.ꯁꯤ.ꯑꯥꯏ.)ꯒꯥ ꯄꯥꯔꯇꯅꯔꯁꯤꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ.ꯁꯤ.ꯑꯥꯏ.ꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯂꯕꯥꯔꯇꯣ ꯀꯟꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣ-ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯀꯦꯔꯣꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯤꯌꯥꯅꯅꯥ ꯲꯰꯰꯷ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈꯤ, [꯳꯱] ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯍꯕꯜꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯐꯣꯔ ꯁꯔꯚꯦꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯅꯧꯅꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯥ ꯍꯕꯜꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯁ꯭ꯀꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤ ꯫

ꯃꯜꯇꯤ-ꯋꯦꯕꯂꯦꯡꯊ ꯗꯦꯇꯥ, ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯕꯤꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯐꯣꯔ ꯁ꯭ꯀꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ ꯫ [꯳꯲] ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯃꯣꯗꯇꯥꯁꯨ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇꯦꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯡ, ꯊꯧꯋꯥꯏꯃꯤꯆꯥꯛꯁꯤꯡ, ꯒꯦꯂꯦꯛꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯕꯤꯠꯇꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯂꯤꯕꯥ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯚꯤ.ꯑꯣ.ꯏꯚꯦꯟꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁ꯭ꯠꯔꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯑꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ-ꯃꯇꯝ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯃꯦꯁꯞ ꯑꯃꯥ ꯚꯤ.ꯑꯣ.ꯏꯚꯦꯟꯇꯅꯦꯠ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯫ [꯳꯳] ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯇꯤꯌꯥꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯥꯏꯛꯔꯣꯁꯣꯐꯠ ꯋꯥꯔꯜꯗꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯂꯤꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯂꯥꯔꯤꯌꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯄꯛꯉꯥ ꯃꯥꯔꯁꯀꯤ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯳ꯗꯤ ꯇꯦꯔꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯏꯅꯐ꯭ꯔꯥꯔꯦꯗ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯗꯦꯇꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ ꯃꯥꯔꯁ ꯔꯤꯀꯣꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯕꯤꯇꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯩ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯃꯥꯔꯁ ꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏ-ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯦꯅꯣꯔꯥꯃꯤꯛ ꯏꯃꯦꯖ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯔꯁ ꯑꯦꯛꯁꯞꯂꯣꯔꯦꯁꯟ ꯔꯣꯚꯥꯔꯁꯤꯡ, ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯄꯔꯆ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ ꯚꯤꯎꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯃꯥꯔꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯏꯗ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯃꯦꯂꯤꯖꯥ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯀꯧꯏ, ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯔꯣꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ [꯳꯴]

ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯥ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯲꯰, ꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯱꯱ ꯃꯤꯁꯅꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯴꯰ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯫ [꯳꯵] ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟ , ꯗꯤ.ꯁꯤ.ꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯤꯌꯃꯗꯥ ꯕꯖ꯭ꯖ ꯑꯦꯂꯗ꯭ꯔꯤꯅꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯀꯧꯔꯛꯄꯥ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯠꯈꯤ [꯳꯶] [꯳꯷] ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯨꯅꯗꯥ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯃꯦꯞ, ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ ꯚꯤꯎ-ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯄꯦꯅꯣꯔꯥꯃꯥ, ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯁꯥꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯫

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯥ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯥ ꯈꯪꯕꯥ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ "ꯂꯦꯌꯔ" ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯀꯧꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯥꯎꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ ꯂꯦꯌꯔ ꯈꯔꯗꯥ ꯇꯨꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯏ, ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯝꯖꯤꯡꯏ ꯫ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯤꯍꯣꯜ ꯃꯥꯔꯀꯑꯥꯞ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ KML ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯁꯦꯝꯃꯤ, ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯁ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫ [꯳꯸] ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ; ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯂꯦꯟꯗꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯡ ꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯗꯤꯁ꯭ꯛꯔꯤꯄꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯤꯉꯩꯗꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫

꯲꯰꯰꯶ꯀꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯅꯣꯔꯥꯃꯤꯑꯣꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤ ꯫ ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥ ꯂꯦꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ, ꯑꯦꯟꯠꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ Coord templates ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯦꯞ ꯇꯧꯏ ꯫ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥ-ꯋꯥꯔꯜꯗ . ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯗꯤꯁꯞꯂꯦꯗꯥ ꯂꯩ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯥ ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥ ꯂꯦꯌꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯂꯣꯜꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯄꯤ ꯫ [꯳꯹] [꯴꯰] ꯄꯦꯅꯣꯔꯥꯃꯤꯑꯣ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯄꯦꯅꯣꯔꯥꯃꯤꯑꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯄꯤꯀꯆꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯗꯦꯇꯥꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯊꯝꯂꯤ ꯫ ꯐ꯭ꯂꯦꯠ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯥ ꯊꯥꯔꯛꯄꯥ ꯄꯦꯅꯣꯔꯥꯃꯤꯛ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ ꯚꯤꯎꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ ꯲꯰꯰꯷ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ-ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯍꯧꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯐꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ ꯫ [꯴꯱]

ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯃꯨꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡ꯫

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]
ꯐꯥꯏꯜ:Toronto downtown.png
ꯁꯤꯃꯨꯂꯦꯇꯦꯗ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯦꯐ-꯱꯶ ꯐꯥꯏꯇꯤꯡ ꯐꯥꯂꯀꯣꯅꯗꯒꯤ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯂꯤꯕꯥ ꯗꯥꯎꯅꯇꯥꯎꯟ ꯇꯔꯥꯟꯇꯣ ꯫

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯴.꯲ꯗꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯃꯨꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯥ ꯲꯰꯰꯷ꯇꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯴.꯳ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯃꯦꯅꯨꯗꯥ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯀꯤꯕꯣꯔꯗ ꯀꯟꯠꯔꯣꯂꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯁꯤꯃꯨꯂꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯎꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯖꯌꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯑꯃꯅꯥ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫ [꯴꯲] [꯴꯳] ꯁꯤꯃꯨꯂꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯆꯠꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯃꯨꯂꯦꯇꯔꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯒꯨꯝꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ [꯴꯴]

ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯃꯨꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯖꯤꯑꯣꯑꯦꯐꯑꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯋꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯂꯒ-ꯏꯟ ꯑꯦ.ꯄꯤ.ꯑꯥꯏ . ꯲꯰꯱꯵ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯱ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯄꯟ-ꯁꯣꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯦꯁꯤꯌꯃꯖꯦꯑꯦꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯂꯒ-ꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ [꯴꯵]

ꯃꯍꯤ ꯒꯦꯂꯦꯛꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯆꯂꯥꯏꯕꯥ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯁ꯭ꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯏꯃꯔꯁꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯟꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ ꯫ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯳꯰, ꯲꯰꯱꯰ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯒꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯒꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯦꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯥ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ, [꯴꯶] ꯀꯣꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯇꯑꯞ ꯒꯥꯏꯗꯁꯤꯡ ꯂꯤꯛꯕꯤꯗ ꯒꯦꯂꯦꯛꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯗꯥ ꯊꯝꯈꯤ ꯫ [꯴꯷] ꯂꯤꯛꯕꯤꯗ ꯒꯦꯂꯥꯛꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯦ.ꯑꯥꯔ.ꯄꯥꯅꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯄꯦꯅꯣꯔꯥꯃꯤꯛ ꯐꯣꯇꯣ ꯚꯤꯎꯌꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯄꯦꯔꯨꯁ-ꯑꯦ-ꯔꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ ꯚꯤꯎ ꯚꯤꯎꯌꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ [꯴꯸] ꯄꯦꯔꯨꯁ-ꯑꯦ-ꯔꯨ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯃꯦꯄꯁ ꯑꯦ.ꯄꯤ.ꯑꯥꯏ . ꯫ [꯴꯹]

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯀꯑꯣꯑꯦꯁ, ꯂꯤꯅꯥꯛꯁ, ꯑꯥꯏꯑꯣꯑꯦꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗꯇꯥ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ ꯂꯤꯅꯥꯛꯁ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯚꯔꯖꯟ ꯴ ꯕꯦꯇꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤ, ꯃꯁꯤ Qt ꯇꯨꯂꯀꯤꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯅꯦꯇꯤꯕ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯫ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯝꯄꯦꯇꯤꯇꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯧꯏ ꯫ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗꯀꯤꯗꯃꯛ ꯲꯰꯱꯰ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯲ꯗꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤ, [꯵꯰] ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏꯑꯣꯑꯦꯁꯇꯥ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯷, ꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ [꯵꯱] ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯚꯔꯖꯟꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯜꯇꯤ-ꯇꯆ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯇꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ, ꯚꯤꯎ ꯑꯗꯨ ꯖꯨꯝ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯔꯣꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯣꯇꯤꯕ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯥ ꯲꯰꯱꯰ꯗꯥ ꯑꯣꯗꯤ ꯑꯦ ꯸ ꯫ [꯵꯲] ꯲꯰꯲꯰ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯷ꯇꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕꯇꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯏꯔꯐꯛꯁ, ꯑꯦꯖ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯄꯦꯔꯥꯒꯨꯝꯕꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫ [꯵꯳] [꯵꯴]

ꯚꯔꯁꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ꯫
ꯃꯈꯜ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡ꯫ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ꯫
꯱.꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ ꯖꯨꯟ ꯱꯰, ꯲꯰꯰꯱ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
꯱.꯴ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯰꯲ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
꯱.꯶ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯰꯳ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
꯱.꯷.꯲ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯰꯰꯳ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
꯲.꯲ ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯲꯰꯰꯴ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
꯳.꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯰꯵ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯂꯅꯥ ꯀꯤꯍꯣꯜ, ꯏꯅꯛ.
꯴.꯰ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯰꯶ꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
꯴.꯱ ꯃꯦ ꯲꯰꯰꯷ꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
꯴.꯲ ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯲꯰꯰꯷ꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯒꯨꯒꯜ ꯁ꯭ꯀꯥꯏ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫
 • ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯃꯨꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤ ꯫
꯴.꯳ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • KML ꯚꯔꯁꯟ 2.2 ꯏꯃꯞꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯔꯤꯂꯤꯖ꯫
 • ꯒꯨꯒꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ ꯚꯤꯎ ꯍꯥꯄꯆꯤꯜꯂꯦ꯫
꯵.꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ ꯃꯦ ꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯣꯁꯤꯟ ꯍꯧꯗꯣꯀꯈꯤ꯫
 • ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯀꯜ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯍꯧꯗꯣꯀꯈꯤ꯫
꯵.꯱ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
꯵.꯲ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯲꯰꯱꯰ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯛꯁ.꯱꯰.꯴ ꯇꯥꯏꯒꯔ (ꯄꯤ.ꯄꯤ.ꯁꯤ. & ꯏꯟꯇꯦꯜ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯰.꯵ ꯂꯤꯑꯣꯄꯥꯔꯗ (ꯄꯤ.ꯄꯤ.ꯁꯤ.) ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯚꯔꯖꯟ
꯶.꯰ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯔꯆ ꯲꯰꯱꯱ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯳ꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯄꯆꯤꯅꯈꯤ꯫
꯶.꯱ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯰꯱꯱ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
꯶.꯲ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯲꯰꯱꯲ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯛꯁ.꯱꯰.꯵ ꯂꯤꯑꯣꯄꯥꯔꯗ (ꯏꯟꯇꯦꯜ) ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯚꯔꯖꯟ
꯷.꯰ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯱꯲ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯳ꯗꯤ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯗꯦꯇꯥꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯧꯗꯣꯀꯈꯤ꯫
 • ꯇꯨꯔ ꯒꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤ
꯷.꯱ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯲꯰꯱꯳ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯑꯦꯛꯁ ꯱꯰.꯶ ꯁ꯭ꯅꯣ ꯂꯤꯑꯣꯄꯥꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯑꯦꯛꯁ ꯱꯰.꯷ ꯂꯥꯌꯟ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯚꯔꯖꯟ꯫
꯷.꯳ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯲꯰꯱꯷ꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯑꯁꯤ ꯗꯦꯁ꯭ꯀꯇꯣꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ (ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯚꯔꯖꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯒꯨꯒꯂꯅꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯀꯤ ꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯃꯗꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯫ ) [꯵꯵]
꯹.꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯲꯰꯱꯷ꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯥ; ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯨꯒꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗ ꯈꯛꯇꯗꯥ ꯐꯪꯂꯤ꯫ ꯗꯦꯁ꯭ꯀꯇꯣꯞ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯑꯄꯗꯦꯠ ꯇꯧꯗꯦ ꯫
ꯐꯥꯏꯜ:Google Earth.png
ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗꯇꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯫

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯄꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯃꯨꯚꯤ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯇꯥ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯔꯒꯨꯝꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯫ ꯲꯰꯱꯵ꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗꯥ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯗꯣꯂꯔ ꯳꯹꯹ꯒꯤ ꯃꯃꯜꯗꯥ ꯐꯪꯂꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ ꯫ [꯵꯶] [꯵꯷] ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯚꯔꯖꯟ ꯷.꯳ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯗꯦꯁ꯭ꯀꯇꯣꯞ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯚꯔꯖꯟꯅꯤ ꯫ [꯵꯸] ꯄ꯭ꯔꯣ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯨꯚꯤ ꯃꯦꯀꯤꯡ, ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯥꯞꯂꯒꯤ ꯑꯦꯗ-ꯑꯣꯟ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯋꯤꯟꯗꯣꯖ, ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯛꯁ.꯱꯰.꯸ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯅꯥꯛꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯐꯪꯂꯤ ꯫ [꯵꯹]

꯲꯰꯰꯸ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯄꯦꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯁꯕꯁ꯭ꯛꯔꯤꯄꯁꯟ ꯑꯄꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯐꯪꯂꯦ ꯫ [꯶꯰] ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯄꯣꯏꯟꯇꯁꯤꯡ ꯄꯥꯕꯥ ꯌꯥꯍꯟꯈꯤ ꯫ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯥ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯋꯦꯄꯣꯏꯟꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ KML ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ KMZ ꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯚꯔꯖꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯐꯪꯁꯟꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯊꯥꯔꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯫

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯦꯟꯇꯔꯞꯔꯥꯏꯖ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯦꯟꯇꯔꯞꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯥ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯒ꯭ꯂꯣꯕ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯕꯅꯥ ꯫ [꯶꯱] ꯃꯥꯔꯆ ꯲꯰, ꯲꯰꯱꯵ ꯐꯥꯎꯕꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯦꯟꯇꯔꯞꯔꯥꯏꯖꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯥꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯲꯲, ꯲꯰꯱꯷ꯗꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ [꯶꯲] ꯒꯨꯒꯜꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯦꯟꯇꯔꯞꯔꯥꯏꯖꯅꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯥ ꯃꯦꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯳ꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯌꯥꯍꯟꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯍꯣꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯟꯈꯤ ꯫ ꯖꯤ.ꯏ.ꯏ.ꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ, ꯖꯤ.ꯏ.ꯏ.ꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯔ, ꯑꯃꯁꯨꯡ [꯶꯳]

ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯀꯂꯦꯝ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯳ꯗꯤ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯋꯦꯕꯇꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯐꯥꯎꯕꯗꯥ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯎ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯥꯞ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯫ [꯶꯴] ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯀꯤꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ, "ꯀꯨꯏꯛ-ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡ" ꯀꯧꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯦꯠꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯳ꯗꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ [꯶꯵]

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯹ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯱꯷ꯀꯤ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯱꯸ꯗꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯫ [꯶꯶] ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯋꯦꯕ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ [꯶꯷] ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ "ꯚꯣꯌꯦꯖꯔ" ꯐꯤꯆꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯦ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯔꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅꯥ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯥ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯇꯨꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕꯥ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯃꯥ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯫ [꯶꯸] ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ "ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯐꯤꯜꯂꯤꯡ ꯂꯀꯤ" ꯕꯇꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯦ, ꯃꯁꯤ ꯗꯥꯏ ꯑꯃꯅꯥ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇ ꯇꯧꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥ ꯋꯥꯔꯦꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯎꯕꯥ "ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯀꯥꯔꯗ" ꯑꯃꯥ ꯎꯠꯂꯤ ꯫ [꯶꯸]

ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊ ꯄ꯭ꯂꯒ-ꯏꯟ ꯇꯧꯕꯥ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯦ.ꯄꯤ.ꯑꯥꯏ.ꯅꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯕꯦꯇꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯥ ꯋꯦꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯌꯥꯍꯟꯈꯤ ꯫ ꯑꯦ.ꯄꯤ.ꯑꯥꯏ.ꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯳ꯗꯤ ꯃꯦꯞ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯁꯥꯕꯥ ꯉꯝꯍꯟꯈꯤ ꯫ [꯶꯹] ꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯂꯒꯤ ꯑꯥꯏ/ꯑꯣ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯔ ꯀꯅꯐꯔꯦꯟꯁꯇꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅꯥ ꯃꯤꯜꯀꯠꯔꯛ ꯑꯃꯥ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯒꯦꯝ ꯑꯃꯥꯒꯨꯝꯕꯥ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯎꯠꯈꯤ ꯫ [꯷꯰] ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯦꯄꯤꯑꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯱꯵, ꯲꯰꯱꯴ ꯐꯥꯎꯕꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯱꯵, ꯲꯰꯱꯵ ꯐꯥꯎꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯈꯤ ꯫ [꯷꯱] ꯒꯨꯒꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯅꯥ ꯲꯰꯱꯶ꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ ꯅꯦꯇꯁ꯭ꯀꯦꯞ ꯄ꯭ꯂꯒꯏꯟ ꯑꯦꯄꯤꯑꯥꯏ (ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯦꯄꯤꯑꯥꯏꯅꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯕꯥ)ꯒꯤ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ ꯫ [꯷꯲]

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯚꯤ.ꯑꯥꯔ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯲꯰꯱꯶ꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯱꯶ꯇꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯚꯜꯌꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯝ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯔ ꯒꯦꯃꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯜ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯥ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ [꯷꯳] [꯷꯴] ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯚꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯥ ꯚꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯒꯤ ꯀꯟꯠꯔꯣꯂꯔꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯣꯀꯨꯂꯁ ꯔꯤꯐ꯭ꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯆ.ꯇꯤ.ꯁꯤ . ꯲꯰꯱꯷ꯀꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯱꯴ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯚꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯒꯤ ꯱.꯴ ꯑꯞꯗꯦꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠ ꯚꯤꯎ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤ ꯫ [꯷꯵]

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯔꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯅꯟ-ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯫ ꯲꯰꯰꯷ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ, ꯗꯣꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯥ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯆꯠꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯠꯇꯨꯅꯥ ꯅꯟ-ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯟꯗꯃꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ [꯷꯶] ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆꯅꯥ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗꯥ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯥ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯦꯞꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯫ ꯲꯰꯰꯸ꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗꯥ ꯁꯨꯔꯨꯏꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟ ꯔꯦꯅꯐ꯭ꯔꯦꯁ꯭ꯇꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯏꯟꯗꯤꯖꯦꯟꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯲꯰ꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯂꯆꯔ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯥ ꯊꯝꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯃꯪ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯅꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯈꯤ ꯫ [꯷꯷]

ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯥ ꯅꯟ-ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯥꯔꯀꯤꯚ, ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯐꯟꯗ, ꯋꯥꯇꯔꯑꯦꯗ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯟꯗ ꯐꯣꯔ ꯅꯦꯆꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ [꯷꯸] [꯷꯹]

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]
ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟꯗꯥ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯥ ꯐꯣꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯂꯦꯟꯗꯁ꯭ꯀꯦꯞ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯖꯤꯑꯣꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯗꯦꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥꯕꯦꯖ ꯑꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯄꯤꯔꯤ ꯫ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯠꯂꯤꯕꯥ ꯂꯦꯟꯗꯁꯦꯠ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎ, ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠꯇꯥ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ [꯸꯰] [꯸꯱] ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯒꯥ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯂꯦꯟꯗꯁꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇꯤꯅꯦꯜ-꯲ꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯐꯖꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯫ [꯸꯰] ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅꯥ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯔꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯗꯦꯇꯥ ꯀꯦꯇꯥꯂꯣꯒ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ; ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯗꯦꯇꯥ, ꯑꯦꯂꯒꯣꯔꯤꯊꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯖꯨꯑꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ [꯸꯲] ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯁꯔꯚꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯔꯤꯛꯕꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯏꯊꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯥꯚꯥꯁ꯭ꯛꯔꯤꯞꯇ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯡ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ, [꯸꯳] ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯅꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁ ꯑꯃꯥ [꯸꯴] ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫

ꯀꯥꯔꯅꯦꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯠꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯁꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯥꯖꯣꯅꯒꯤ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯥ ꯗꯦ ꯑꯦꯂꯔꯇꯥ ꯗꯦ ꯗꯦꯁꯃꯥꯇꯦꯃꯦꯟꯇꯣ (ꯑꯦꯁ.ꯑꯦ.ꯗꯤ.)ꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃꯥ ꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ [꯸꯵] ꯁꯤ.ꯑꯣ.ꯄꯤ.꯱꯵ꯗꯥ ꯎꯠꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯱꯰ꯗꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ [꯸꯶] ꯑꯦ.ꯇꯤ ꯁꯤ.ꯑꯣ.ꯄꯤ.꯱꯶, ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯥ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣꯒꯤ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯃꯦꯞꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫

꯲꯰꯱꯳ꯗꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯔꯤꯜꯌꯥꯟꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯍꯥꯏ-ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯀꯚꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯁ ꯃꯦꯞꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯎꯃꯪ ꯀꯚꯔꯗꯥ ꯑꯄꯨꯟꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ: ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯍꯥꯏꯕꯦꯠ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕꯥ, [꯸꯷] ꯃꯦꯂꯦꯔꯤꯌꯥ ꯔꯤꯁ꯭ꯛ ꯃꯦꯄꯤꯡ, ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯁꯔꯐꯦꯁ ꯋꯥꯇꯔ, ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯦꯚꯥꯔꯦꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯎꯃꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯎꯃꯪ꯫ ꯂꯦꯟꯗꯁ꯭ꯀꯦꯞ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ ꯫ [꯸꯸] ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯖꯔꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ [꯸꯹] ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ: ꯐꯣꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯂꯆꯔ, ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤ, ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯁ꯭ꯇꯔ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯇ, ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯃꯦꯄꯤꯡ, ꯑꯦꯇꯃꯣꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯏꯜ ꯃꯦꯄꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ ꯫ [꯸꯹]

ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯔꯆꯀꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯲꯰꯲꯱ ꯐꯥꯎꯕꯗꯥ ꯂꯂꯣꯟ-ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯥ ꯑꯊꯤꯡꯕꯥ ꯊꯝꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯟꯖꯤꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯎ ꯑꯃꯥ ꯀꯝꯃꯔꯁꯤꯑꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗ ꯑꯣꯐꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯟꯅꯥ ꯑꯦꯗꯣꯞꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯌꯨꯅꯤꯂꯤꯚꯔ, ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯗꯤ.ꯑꯦ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯫ [꯹꯰]

ꯀꯟꯠꯔꯣꯕꯔꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤꯗꯥ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯁꯦꯛꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯧꯅꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄꯥ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯁꯣꯐꯇꯋꯥꯌꯔ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯑꯇꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯏꯅꯁ꯭ꯇꯣꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯫ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯥꯟ [꯹꯱] ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨꯗꯥꯅꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜꯅꯥ ꯲꯰꯰꯷ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯑꯊꯤꯡꯕꯥ ꯊꯝꯂꯤ ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯣꯛꯀꯣꯗꯁꯨ ꯲꯰꯰꯶ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁꯔꯕꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯃꯥꯔꯣꯛ ꯇꯦꯂꯤꯀꯣꯃꯅꯥ ꯊꯤꯡꯖꯤꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ [꯹꯲]

ꯐꯥꯏꯜ:Royal Stables.jpg
ꯅꯦꯗꯥꯔꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯗꯤ ꯍꯦꯒꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯔ ꯑꯥꯎꯠ ꯏꯃꯦꯖ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯀꯈ꯭ꯔꯦ ꯫

ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯂꯝꯗꯥ, ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯗꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯂꯤ ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯖꯔꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ, ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯃꯁꯤꯡꯒꯥ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯚꯥꯂꯨꯑꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯂꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ [꯹꯳] "ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯚꯤꯡ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ" ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯀꯟꯁꯆꯤꯌꯟꯁ ꯑꯃꯥ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ [꯹꯴]

 • ꯲꯰꯰꯶ꯇꯥ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯃꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯅꯕꯥ ꯂꯃꯗꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯇꯣꯄꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯔꯦꯞꯂꯤꯀꯥ ꯑꯃꯥ ꯎꯈꯤ꯫ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯥꯔꯇꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯀꯥꯔꯥꯀꯣꯔꯥꯝ ꯃꯥꯎꯟꯇ ꯔꯦꯟꯖꯀꯤ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ (꯱/꯵꯰꯰) ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯂꯃꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯞꯂꯤꯀꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯅꯐꯔꯝ ꯇꯧꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯍꯧꯈꯤ꯫ [꯹꯵] [꯹꯶]
 • ꯲꯰꯰꯷ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯗꯥ ꯗꯥꯂꯤꯌꯥꯅꯒꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯖꯤꯑꯣꯄꯤꯡꯗꯥꯑꯣ ꯁꯕꯃꯦꯔꯤꯟ ꯕꯦꯖꯗꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯅꯦꯚꯤ <i id="mwAsY">ꯖꯤꯟ</i> -ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯛꯂꯤꯌꯔ ꯕꯦꯂꯤꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯁꯕꯃꯦꯔꯤꯟ ꯑꯃꯥ ꯐꯣꯇꯣ ꯂꯧꯈꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯄꯥꯎꯗꯃꯈꯤ꯫ [꯹꯷]
 • ꯍꯃꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯜ-ꯑꯀꯁꯥ ꯃꯥꯔꯇꯤꯌꯔꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯒꯦꯗꯁꯤꯡꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯒꯥꯖꯥꯗꯒꯤ ꯏꯖꯔꯦꯂꯗꯥ ꯀꯥꯁꯝ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯄꯥꯎꯗꯃꯂꯤ꯫ (ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ: ꯏꯖꯔꯦꯂꯗꯥ ꯄꯦꯂꯦꯁ꯭ꯇꯥꯏꯅꯒꯤ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯥ ) [꯹꯸] [꯹꯹]
 • ꯲꯰꯱꯹ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯱꯳ꯗꯥ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯅꯒꯤ ꯁꯍꯔ ꯃꯔꯤꯗꯥ ꯳ꯗꯤ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯍꯧꯗꯣꯀꯈꯤ : ꯇꯥꯏꯄꯦꯏ, ꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯥꯏꯄꯦꯏ, ꯇꯥꯑꯣꯌꯨꯌꯥꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯏꯆꯨꯡ ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯏꯕꯪꯒꯤ ꯉꯥꯀꯁꯦꯜ ꯃꯟꯠꯔꯤ ꯌꯦꯟ ꯇꯦꯍ-ꯐꯥꯒꯨꯝꯕꯥ ꯇꯥꯏꯕꯪꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯅꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯥ ꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯦ, ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯍꯥꯌꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯳ꯗꯤ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯠꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯃꯤꯁꯥꯏꯂꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯱꯰ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯳ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯂꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯳ꯗꯤ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯀꯅꯐꯔꯝ ꯇꯧꯈꯤ꯫ [꯱꯰꯰] [꯱꯰꯱] [꯱꯰꯲]
 • ꯚꯥꯔꯇꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯔꯥꯁ꯭ꯠꯔꯄꯇꯤ ꯑꯦ.ꯄꯤ.ꯖꯦ . [꯱꯰꯳] ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯀꯄꯗꯥ ꯒꯨꯒꯂꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯌꯥꯅꯈꯤ꯫ [꯱꯰꯴]
 • ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯥ ꯍꯥꯌꯈꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊꯅꯥ ꯚꯥꯔꯇꯀꯤ ꯁꯦꯛꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯨꯒꯂꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ [꯱꯰꯵]
 • ꯈꯥ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯥ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯔꯥꯁ꯭ꯠꯔꯄꯇꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯏꯅꯁ꯭ꯇꯣꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯥ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯆꯤꯡꯅꯕꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤ ꯫ [꯱꯰꯶]
 • ꯲꯰꯰꯶ꯇꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊꯅꯥ ꯏꯖꯔꯦꯂꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯕꯦꯖꯁꯤꯡ, ꯏꯖꯔꯦꯂꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯒꯣꯄꯟ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ, ꯏꯖꯔꯦꯂꯒꯤ ꯑꯦꯔꯣ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ, ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯍꯦꯗꯛꯕꯥꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯜ ꯑꯕꯤꯕꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ, ꯑꯁ꯭ꯀꯦꯂꯣꯅꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯒꯣꯄꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯒꯦꯚ ꯅ꯭ꯌꯨꯛꯂꯤꯌꯔ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯏꯖꯔꯦꯂꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯏꯟꯇꯤꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯁꯔꯕꯤꯁ ꯃꯣꯁꯥꯗꯀꯤ ꯍꯦꯗꯛꯕꯥꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏ꯫ [꯱꯰꯷]
 • ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯇꯔꯤ ꯁꯔꯀꯂꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯚꯥꯏꯁ ꯔꯥꯁ꯭ꯠꯔꯄꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯰꯶ꯇꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯦꯄꯇꯥ ꯄꯤꯛꯁꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯊꯤꯡꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯎꯅꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏ-ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯌꯔ ꯁꯔꯚꯦꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯐꯪꯏ꯫ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯍꯤꯂꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯄꯤꯛꯁꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯅꯦꯗꯥꯔꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯒꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯂꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯄꯤꯛꯁꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯇꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ꯫
 • ꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯉꯥꯏꯔꯕꯥ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯒꯨꯟꯗꯥ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯥ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡ ꯈꯉꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯌꯥꯈꯤ꯫ [꯱꯰꯸]
 • ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯐꯤꯅꯇꯟ, ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯇꯥꯂꯤꯕ ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯴, ꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ ꯏꯂꯤꯅꯌꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯞꯔꯤꯡꯐꯤꯜꯗꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯣꯜ ꯐꯤꯟꯗꯂꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯀꯄꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ꯫
 • ꯑꯣꯁ꯭ꯠꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯥꯎꯊ ꯋꯦꯂꯁꯀꯤ ꯁꯤꯗꯅꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯂꯨꯀꯥꯁ ꯍꯥꯏꯠꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯛꯂꯤꯌꯔ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯒꯨꯒꯂꯗꯥ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯅꯒꯤ ꯄꯤꯀꯆꯔꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯈꯤ꯫ [꯱꯰꯹] ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯀꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯀꯈꯤ꯫ [꯱꯱꯰]
 • ꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ ꯒꯨꯒꯂꯅꯥ ꯉꯁꯤ ꯖꯄꯥꯅꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯱꯸ꯁꯨꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯖꯄꯥꯅꯒꯤ ꯃꯦꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯎꯗꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯁꯤꯡ ꯁꯨꯄꯔꯏꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯦꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯏꯇꯥ (穢多) ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯔꯝꯕꯥ ꯕꯨꯔꯥꯀꯨꯃꯤꯟ ꯀꯥꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯈꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯇꯔꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ "ꯑꯀꯥꯌꯕꯥ ꯌꯥꯑꯣꯗꯕꯥ" ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ "ꯑꯁꯪꯕꯥ" ꯊꯕꯀꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ "ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯥ ꯅꯠꯇꯕꯥ" ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯧꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯂꯦꯗꯔ ꯇꯦꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯨꯠꯆꯦꯔꯤ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ . ꯕꯨꯔꯥꯀꯨꯃꯤꯟ ꯀꯥꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯏꯅꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯊꯃꯗꯅꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯄꯥꯅꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯏꯇꯥꯃꯨꯔꯥ (穢多村 "ꯏꯇꯥ ꯈꯨꯉ꯭ꯒꯪ") ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯃꯤꯡꯊꯣꯅꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯔꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯃꯦꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊꯇꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯀꯈ꯭ꯔꯦ꯫ [꯱꯱꯱]
 • ꯲꯰꯰꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊꯀꯤ ꯚꯔꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯕꯦꯀꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯗꯥ ꯆꯠꯂꯤꯕꯥ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯔ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯥ ꯑꯄꯗꯦꯇꯁꯤꯡ ꯗꯥꯎꯅꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯅꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯌꯨꯖꯔ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯑꯄꯗꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯖꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯌꯥꯑꯣꯗꯅꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫
 • ꯲꯰꯱꯴ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯥ ꯕꯔꯂꯤꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯥꯔ.ꯇꯤ.+ꯁꯤ.ꯑꯣ.ꯑꯦꯝ.ꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥꯔꯊꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯀꯁꯤꯡꯅꯥ "ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥꯒꯤ ꯄꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯑꯦꯜ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯦꯊꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ" ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯄꯦꯇꯦꯟꯇ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯥꯔ.ꯏ.꯴꯴,꯵꯵꯰ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔ.ꯇꯤ +ꯁꯤ.ꯑꯣ.ꯑꯦꯝ.ꯅꯥ ꯱꯹꯹꯳ꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯹꯵ꯗꯥ ꯄꯦꯇꯦꯟꯇ ꯇꯧꯈꯤ꯫ [꯱꯱꯲] ꯀꯣꯔꯇꯅꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯑꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯥ ꯑꯥꯔꯠ+ꯀꯃꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯑꯦꯂꯒꯤ ꯁꯥꯛꯁꯤꯅꯥ ꯑꯥꯔꯠ+ꯀꯃꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ, ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯏꯅꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯈꯉꯏ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯎꯠꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯇꯦꯟꯇ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯥ "ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯔ ꯑꯥꯔꯠ" ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯄꯅꯈꯤꯗꯦ꯫, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯦꯇꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨ ꯏꯅꯚꯦꯂꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯏ꯫ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯐꯟꯗꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯗꯕꯥ, ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯗꯕꯥ ꯌꯥꯗꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯅꯐꯣꯔꯗ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯏꯟꯁꯇꯤꯠꯌꯨꯠ ("ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯥꯏ.")ꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯏꯃꯞꯂꯣꯌꯤ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯦꯟ ꯂꯥꯎꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯥꯔꯊ ꯚꯤꯖꯨꯑꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯥꯏ.ꯇꯦꯔꯥꯚꯤꯖꯟ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯸꯹% ꯏꯈꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯁꯥꯛꯁꯤ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯁꯥꯛꯁꯤ ꯄꯤꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯥꯔꯠ+ꯀꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯥꯏ. ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅꯥ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯃꯐꯃꯗꯒꯤ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯖꯨꯝ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ-ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯤꯔꯥꯃꯤꯗ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯔꯥꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯀꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯥꯔꯠ+ꯀꯃꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯌꯥꯅꯈꯤ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯥꯏ. ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯦꯟ ꯂꯥꯎ ꯲꯰꯲꯰ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆꯇꯥ ꯀꯣꯕꯤꯗ-꯱꯹ꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ [꯱꯱꯳]

ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯀꯂꯆꯔꯗꯥ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯤꯔꯤꯖ ꯗ ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯗꯣꯂꯔ ꯀꯣꯗꯇꯥ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯲꯰꯱꯴ꯗꯥ ꯇꯦꯔꯥꯚꯤꯖꯅꯒꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯥ ꯄꯦꯇꯦꯟꯇ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯤꯡꯀꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯫ [꯱꯱꯴] ꯅꯦꯇꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯇꯥ ꯎꯠꯈꯤꯕꯥ ꯁꯤꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯇꯦꯔꯥꯚꯤꯖꯅꯒꯤ ꯑꯥꯔ.ꯇꯤ.+ꯁꯤ.ꯑꯣ.ꯑꯦꯝ. [꯱꯱꯵]

ꯀꯤꯍꯣꯜꯒꯤ ꯀꯣ-ꯐꯧꯎꯟꯗꯔ ꯑꯃꯅꯥ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯅꯤꯁꯤꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯎꯠꯂꯤꯕꯥ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ, ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯞꯔꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯕꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯑꯃꯥ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ [꯱꯱꯶]

 1. Google reveals just how much of the world it's mapped with Street View and Earth (in en) (December 13, 2019).
 2. US general claims Google Earth is a risk to security (in en).
 3. ꯳.꯰꯰ ꯳.꯰꯱ ꯳.꯰꯲ ꯳.꯰꯳ ꯳.꯰꯴ ꯳.꯰꯵ ꯳.꯰꯶ ꯳.꯰꯷ ꯳.꯰꯸ ꯳.꯰꯹ ꯳.꯱꯰ Never Lost Again: The Google Mapping Revolution That Sparked New Industries and Augmented Our Reality. 
 4. ꯴.꯰ ꯴.꯱ ꯴.꯲ ꯴.꯳ ꯴.꯴ ꯴.꯵ "Tiny tech company awes viewers" ꯫ 
 5. Oakland emails give another glimpse into the Google-Military-Surveillance Complex. PandoDaily (March 7, 2014).
 6. "Google Acquires Keyhole"꯫ October 27, 2004 ꯫ 
 7. Staff (July 20, 2021). New layers set in Google Earth Pro!. Google Earth Help.
 8. County boundaries and other information missing from new Borders and Labels layer. Google Earth Help (September 4, 2021).
 9. How images are collected.
 10. SLC-off Products: Background. Archived from the original on 2017-08-07 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 11. Only clear skies on Google Maps and Earth (June 26, 2013).
 12. Google Earth and Maps get sharper satellite imagery with new update (June 27, 2016).
 13. Farr, Tom G.; Rosen, Paul A.; Caro, Edward; Crippen, Robert; Duren, Riley; Hensley, Scott; Kobrick, Michael; Paller, Mimi; Rodriguez, Ernesto (2007). "The Shuttle Radar Topography Mission". Reviews of Geophysics. 45 (2): RG2004. Bibcode:2007RvGeo..45.2004F. CiteSeerX 10.1.1.102.9372. doi:10.1029/2005RG000183.
 14. You must specify title = and url = when using {{ꯁꯥꯏꯠ ꯋꯦꯕ}}..
 15. Dive into New Google Earth.
 16. “Timelapse.”
 17. You must specify title = and url = when using {{ꯁꯥꯏꯠ ꯋꯦꯕ}}..
 18. You must specify title = and url = when using {{ꯁꯥꯏꯠ ꯋꯦꯕ}}..
 19. You must specify title = and url = when using {{ꯁꯥꯏꯠ ꯋꯦꯕ}}..
 20. Giles Tremlett꯫ "Online gallery zooms in on Prado's masterpieces (even the smutty bits)"꯫ The Guardian꯫ January 14, 2009 ꯫ 
 21. 14 masterpieces from the Museo del Prado in mega-high resolution on Google Earth (January 14, 2009).
 22. Check out 30 famous World Heritage sites you can virtually visit on Google Earth while social distancing. Business Insider.
 23. Pixar Easter Eggs Hidden in Google Street View Imagery of Toy Story Land at Disney's Hollywood Studios.
 24. "Google Earth dives under the sea" ꯫ 
 25. Google Earth now includes US "Third Coast".
 26. New View of Ocean Floor in Google Earth.
 27. New Google Ocean Maps Dive Deep (June 8, 2011).
 28. Google Lat Long: See the seafloor like never before on World Oceans Day (June 8, 2011).
 29. Google Sky.
 30. Explore the sky with Google Earth.
 31. Celestial add-on points Google Earth at the stars – tech – August 22, 2007 – New Scientist Tech.
 32. Explore Astronomy – gSky Browser. HubbleSite.
 33. Astronomers eager to add to Sky in Google Earth. University of California Berkeley.
 34. Chat With a Martian in Google Earth 5. Googlesystem.blogspot.com (February 3, 2009).
 35. Look at the Moon in Google Earth – Available Now! | Google Earth Blog. Gearthblog.com (July 20, 2009).
 36. Google Earth Event on July 20th in DC – Expect the Moon | Google Earth Blog. Gearthblog.com (July 9, 2009).
 37. Google LatLong: Fly yourself to the moon. Google-latlong.blogspot.com (July 20, 2009).
 38. Keyhole Markup Language — Google Developers (March 1, 2012).
 39. Earth.
 40. Homepage von Stefan Kühn.
 41. Wang, David (February 28, 2007). Stuck in traffic?.
 42. Use Google Earth flight simulator – Google Earth Help.
 43. Webwise: Google's flight simulator The Sunday Times, January 27, 2008
 44. Planes For Google Earth Flight Simulator | Google Earth Blog.
 45. Moving GEFS Online from Google Earth to Cesium. Archived from the original on 2017-06-15 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 46. A galaxy of your own.
 47. Liquid Galaxy wiki on code.google.com.
 48. Peruse-a-Rue: Street View for Liquid Galaxy.
 49. Liquid Galaxy and its Very Own Street View App. Archived from the original on 2013-11-19 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 50. Google Earth now available for Android. google-latlong.blogspot.com.
 51. Google Earth now available for the iPhone. Google Mobile team.
 52. Google LatLong: Google & Audi take Google services in a car to the next level in the new Audi A8. Google-latlong.blogspot.com.
 53. Google Earth finally available in browsers other than Chrome.
 54. Google Earth finally works on Firefox, Edge and Opera browsers.
 55. Update Google Earth Pro.
 56. Google Earth Pro Is Now Available for Free.
 57. Good News Everyone! Google Earth Pro Now Free!. Archived from the original on 2019-07-26 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 58. Notes on Google Earth releases, Help Center.
 59. Google Earth for Desktop.
 60. Google Earth Plus. Archived from the original on 2008-04-20 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 61. Google Earth Enterprise – Google Earth and Maps Enterprise.
 62. (Deprecated) Google Earth Enterprise Help.
 63. Open-Sourcing Google Earth Enterprise. Archived from the original on 2023-12-18 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 64. FAQ (in en).
 65. Google Earth Studio (in en).
 66. Google Groups.
 67. "First Review of New Google Earth - Google Earth Blog" ꯫ 
 68. ꯶꯸.꯰ ꯶꯸.꯱ "Google Earth gets a new home on the Web, fancy "guided tour" section" ꯫ 
 69. Google Earth API — Google Developers.
 70. Driving the Monster Milktruck in Google Earth.
 71. Google Earth API Developer's Guide.
 72. Chromium Blog: Saying Goodbye to Our Old Friend NPAPI.
 73. Google Earth VR.
 74. Google Earth VR Bringing the Whole Wide World to Virtual Reality.
 75. "Google Earth VR App Gets Support for Street View" ꯫ 
 76. Google Earth Outreach.
 77. Google Earth Outreach Goes to the Amazon.
 78. Exploring Global Awareness Layers in Google Earth. Archived from the original on 2019-05-28 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 79. Explore Arkive using Google Earth. Archived from the original on 2017-11-25 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 80. ꯸꯰.꯰ ꯸꯰.꯱ FAQ – Google Earth Engine.
 81. New Public Application of Landsat Images Released. Archived from the original on 2014-03-11 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 82. Gorelick, Noel (April 2013). "Google Earth Engine". EGU General Assembly Conference Abstracts. 15: EGU2013–11997. Bibcode:2013EGUGA..1511997G.
 83. Introduction | Google Earth Engine API | Google Developers.
 84. Earth Engine Code Editor | Google Earth Engine.
 85. Seeing the forest through the cloud.
 86. Introducing Google Earth Engine.
 87. Joshi, Anup R.; Dinerstein, Eric; Wikramanayake, Eric; Anderson, Michael L.; Olson, David; Jones, Benjamin S.; Seidensticker, John; Lumpkin, Susan; Hansen, Matthew C. (April 1, 2016). "Tracking changes and preventing loss in critical tiger habitat". Science Advances (in ꯏꯪꯂꯤꯁ). 2 (4): e1501675. Bibcode:2016SciA....2E1675J. doi:10.1126/sciadv.1501675. ISSN 2375-2548. PMC 4820387. PMID 27051881.
 88. Grantham, H. S.; Duncan, A.; Evans, T. D.; Jones, K. R.; Beyer, H. L.; Schuster, R.; Walston, J.; Ray, J. C.; Robinson, J. G. (2020). "Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity". Nature Communications. 11 (1): 5978. Bibcode:2020NatCo..11.5978G. doi:10.1038/s41467-020-19493-3. ISSN 2041-1723. PMC 7723057 Check |pmc= value (help). PMID 33293507 Check |pmid= value (help).
 89. ꯸꯹.꯰ ꯸꯹.꯱ Amani, Meisam; Ghorbanian, Arsalan; Ahmadi, Seyed Ali; Kakooei, Mohammad; Moghimi, Armin; Mirmazloumi, S. Mohammad; Moghaddam, Sayyed Hamed Alizadeh; Mahdavi, Sahel; Ghahremanloo, Masoud (2020). "Google Earth Engine Cloud Computing Platform for Remote Sensing Big Data Applications: A Comprehensive Review". IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 13: 5326–5350. Bibcode:2020IJSTA..13.5326A. doi:10.1109/JSTARS.2020.3021052. ISSN 2151-1535.
 90. Commercial – Google Earth Engine.
 91. "Why is Google Earth being blocked in Iran?"
 92. Morocco censorship?. Ogleearth.com (August 24, 2006).
 93. Arza-García, Marcos; Gil-Docampo, Mariluz; Ortiz-Sanz, Juan; Martínez-Rodríguez, Santiago (May 4, 2019). "Virtual globes for UAV-based data integration: Sputnik GIS and Google Earth™ applications". International Journal of Digital Earth. 12 (5): 583–593. Bibcode:2019IJDE...12..583A. doi:10.1080/17538947.2018.1470205. ISSN 1753-8947. |hdl-access= requires |hdl= (help)
 94. Gurevitch, Leon (2014). "Google Warming". Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 20: 85–107. doi:10.1177/1354856513516266.
 95. "Chinese X-file excites spotters" ꯫ 
 96. From sky, see how China builds model of Indian border 2400 km away.
 97. New Chinese Ballistic Missile Submarine Spotted. Archived from the original on 2007-07-09 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 98. "Google Earth used to target Israel" ꯫ 
 99. "Google Earth used in rocket strikes on Israel" ꯫ 
 100. "Google Maps launches 3D view of Taipei today" ꯫ 
 101. Google Earth spills the beans, reveals Taiwan's secret military bases.
 102. "3D images of Taiwan to be pulled from Google Maps" ꯫ 
 103. Kalam Concerned Over Google Earth. Archived from the original on 2012-03-20 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 104. "Google Earth agrees to blur pix of key Indian sites" ꯫ ꯆꯠꯅꯕ ꯆꯩꯆꯠ - 2023-02-24 ꯫ ꯫ ꯂꯤꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ 2011-08-11 ꯫ 
 105. Google Earth Poses Security Threat to India, ISRO Chief seeks Dialogue.
 106. Google Earth images compromise secret installations in S. Korea. Archived from the original on 2007-07-01 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 107. "Google 'spying' on IDF" ꯫ 
 108. "Mumbai attacks: Indian suit against Google Earth over image use by terrorists" ꯫ 
 109. Google Earth prompts security fears.
 110. Aussie Nuclear Reactor on Google Earth. Archived from the original on 2006-10-17 ꯫ Retrieved on 2023-02-24
 111. "Google Earth maps out discrimination against burakumin caste in Japan"꯫ May 22, 2009 ꯫ 
 112. Weiss, Todd R. (2014-02-22). Google Sued for Alleged Google Earth Patent Infringement (in en-US).
 113. Stephen Wong Lau Obituary - Pelham, AL.
 114. "'The Billion Dollar Code': The battle over Google Earth" ꯫ 
 115. The Billion Dollar Code. Netflix.
 116. Bar-Zeev, Avi (2021-10-14). Was Google Earth Stolen? (in en).