ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ:Thebestfive

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

Hi[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Thank you @Thebestfive: participating articles creations for MeeteiLon Wikipedia edition. Awangba Mangang (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯷:꯱꯱, ꯱꯶ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲ (IST)[reply]

ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Wikipedia-logo-v2-mni-v2.svg
ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ, Thebestfive
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ !
ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄ ꯑꯣꯢꯅ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯈꯔ ! Face-smile.svg

ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯊꯋꯥꯢ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯫ ꯅꯧꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯅꯒꯗꯕ ꯂꯃꯥꯢ ꯈꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ:

ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ, ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯐꯝ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯐꯝ ꯂꯃꯥꯢ ꯑꯃꯗ ꯋꯥ ꯍꯥꯢꯕ ꯃꯇꯝꯗ "~" ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ (~~~~) ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ; ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯃꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯀꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ-ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯤꯡꯖꯩ ꯫

Hello Thebestfive! You are welcome to Meitei Wikipedia! If you have little or no knowledge of Meitei language, but if you are interested, then you can ask a question in our Community Portal. Manipuri phrasebook could also be a small help for you! :) ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯷:꯲꯸, ꯲꯰ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲ (IST)[reply]