ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯃ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯃ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ (ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ) ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯂꯣꯜꯅ ꯌꯥꯥꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯢꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ (ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ)ꯇ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯁꯥꯀꯩꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯢꯅ ꯂꯣꯌꯨꯝꯕ ꯁꯤꯟꯌꯦꯟ ꯀꯧꯕ ꯄꯨꯌꯥꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. https://books.google.co.in/books?id=vO-vtI8NuxIC&pg=PA4&dq=ningthoujam+numitleima&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjiyY-RiNbwAhWHYisKHbTeDLYQ6AEwAHoECAAQAw#v=onepage&q=ningthoujam%20numitleima&f=false