ꯃꯤꯌꯥꯝꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄꯁꯤꯡ

Jump to navigation Jump to search

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯫ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯃꯈꯜꯗꯨ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ, ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡ (ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯕ), ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯛꯍꯟꯂꯕ ꯂꯃꯥꯏ (ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ) ꯫

ꯆꯪꯕꯥ
(ꯑꯅꯧꯕ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ) ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯑꯅꯧꯕ ꯵꯰ | ) (꯲꯰ | ꯵꯰ | ꯱꯰꯰ | ꯲꯵꯰ | ꯵꯰꯰)
(ꯑꯅꯧꯕ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ) ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯑꯅꯧꯕ ꯵꯰ | ) (꯲꯰ | ꯵꯰ | ꯱꯰꯰ | ꯲꯵꯰ | ꯵꯰꯰)
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:Log/Awangba_Mangang" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ