ꯗꯁꯥꯚꯇꯥꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯗꯁꯥꯚꯇꯥꯔ" (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Dashavatara) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯚꯤꯁ꯭ꯅꯨꯒꯤ ꯁꯥꯢꯑꯣꯟ ꯂꯥꯡꯑꯣꯟ ꯱꯰ ꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫[꯱]

 1. ꯃꯠꯁ꯭ꯌ
 2. ꯀꯨꯔꯃ
 3. ꯋꯥꯔꯥꯍꯥ
 4. ꯅꯔꯁꯤꯡꯍ (ꯂꯥꯢ)
 5. ꯋꯥꯃꯟ
 6. ꯄꯔꯁꯨꯔꯥꯝ
 7. ꯔꯥꯝ
 8. ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ
 9. ꯕꯨꯙ (ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ)
 10. ꯀꯥꯜꯀꯤ
 • ꯃꯣꯍꯤꯅꯤ ꯁꯥꯢꯑꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯢꯅꯁꯨ ꯂꯧꯅꯩ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯗꯁꯥꯚꯇꯥꯔ&oldid=49500" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ