Jump to content

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭꯭꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ

<maplink>: Couldn't parse JSON: Control character error, possibly incorrectly encoded
ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕFederated states
ꯃꯐꯝꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯤꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯲꯹
ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ
ꯃꯤꯁꯤꯡꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ: ꯶꯱꯰,꯵꯷꯷ ꯁꯤꯀꯤꯝ – ꯱꯹꯹,꯸꯱꯲,꯳꯴꯱ ꯎꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯗꯦꯁ
ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ: ꯶꯴,꯴꯷꯳ ꯂꯛꯁꯥꯗꯤꯞ – ꯱꯶,꯷꯸꯷,꯹꯴꯱ National Capital Territory
ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ: ꯳,꯷꯰꯲ ꯀꯤm2 (꯱,꯴꯲꯹ sq mi) ꯒꯣꯑꯥ – ꯳,꯴꯲,꯲꯶꯹ ꯀꯤm2 (꯱,꯳꯲,꯱꯵꯱ sq mi) ꯔꯖꯥꯁꯊꯥꯟ
ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ: ꯳꯲ ꯀꯤm2 (꯱꯲ sq mi) ꯂꯛꯁꯥꯗꯤꯞ – ꯸,꯲꯴꯹ ꯀꯤm2 (꯳,꯱꯸꯵ sq mi) ꯑꯟꯗꯃꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯀꯣꯕꯔ ꯏꯊꯠ
ꯂꯩꯉꯥꯛState governments, Union Government (Union territories)
ꯄꯤꯛꯊꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯡDistricts, Divisions

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭꯭꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯁꯤꯡ