ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯥꯔꯕ ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯥꯔꯕ ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠꯁꯤꯡ
(ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯔꯥꯕ ꯏꯃꯥꯏꯔꯦꯠꯁ)

الإمارات العربية المتحدة
Flag of ꯌꯨ.ꯑꯦ.ꯏ.
Flag
of ꯌꯨ.ꯑꯦ.ꯏ.
Coat of arms
Anthem: عيشي بلادي
Location of  ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯥꯔꯕ ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠꯁꯤꯡ  (green) in the Arabian Peninsula  (white)
Location of  ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯥꯔꯕ ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠꯁꯤꯡ  (green)

in the Arabian Peninsula  (white)

Location of ꯌꯨ.ꯑꯦ.ꯏ.
ꯀꯣꯅꯨꯡꯑꯕꯨ ꯙꯥꯕꯤ
ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ  ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟ
ꯐꯨꯔꯨꯞ  ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡ
(2015)
ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯤꯆꯠ
ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯆꯥ ꯃꯃꯤꯡꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯇꯤ

"ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯥꯔꯕ ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠꯁꯤꯡ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯑꯥꯔꯕ ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠ꯭ꯁ (ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛꯇ: United Arab Emirates) (UAE; ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟ: الإمارات العربية المتحدة) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠ꯭ꯁ (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟ: الإمارات), ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯔꯕꯀꯤ ꯄꯦꯅꯤꯟꯁꯨꯂꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯢꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ ꯀꯣꯟꯖꯤꯟꯗ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯃꯟꯒ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ, ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒ ꯈꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯗ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯇꯔꯒ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕꯗ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯟꯅꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]