Jump to content

ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯥꯢꯑꯣꯟ ꯂꯥꯡꯑꯣꯟꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯛꯇꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯥꯗꯤ ꯄꯔꯥꯁꯛꯇꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯒꯥꯌꯇ꯭ꯔꯤ
 2. ꯃꯍꯥꯃꯥꯌꯥ
 3. ꯌꯣꯒꯃꯥꯌꯥ
 4. ꯁꯇꯤ
 5. ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯁꯨꯟꯗꯔꯤ
 6. ꯄꯥꯔꯕꯇꯤ
 7. ꯑꯄꯔꯅꯥ
 8. ꯗꯨꯔꯒꯥ
 9. ꯔꯨꯗ꯭ꯔꯥꯅꯤ
 10. ꯃꯍꯥꯂꯁꯥ
 11. ꯅꯥꯔꯥꯌꯅꯤ
 12. ꯀꯥꯃꯥꯈ꯭ꯌꯥ
 13. ꯃꯤꯅꯥꯛꯁꯤ
 14. ꯀꯥꯃꯥꯛꯁꯤ
 15. ꯚꯤꯁꯥꯂꯥꯛꯁꯤ
 16. ꯁꯨꯔꯌꯥꯒꯥꯌꯇ꯭ꯔꯤ
 17. ꯑꯚꯤꯔꯥꯃꯤ
 18. ꯀꯅ꯭ꯌꯥ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ
 19. ꯑꯟꯅꯄꯨꯔꯅꯥ
 20. ꯁꯇꯛꯁꯤ or ꯁꯥꯀꯝꯚꯔꯤ
 21. ꯚ꯭ꯔꯥꯃꯔꯤ or ꯚ꯭ꯔꯃꯔꯝꯚꯥ
 22. ꯀꯧꯁꯤꯀꯤ
 23. ꯑꯈꯤꯂꯥꯟꯗꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ
 24. ꯎꯃꯥ
 25. ꯃꯔꯤꯑꯝꯃꯟ
 26. ꯚꯕꯥꯅꯤ
 27. ꯑꯝꯕꯤꯀꯥ
 28. ꯃꯍꯥꯗꯦꯕꯤ

ꯃꯍꯥꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥ ꯱꯰[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯃꯍꯥꯀꯥꯂꯤ
 2. ꯇꯥꯔꯥ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ
 3. ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯁꯨꯟꯗꯔꯤ
 4. ꯚꯨꯕꯟꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ
 5. ꯆꯤꯟꯅꯃꯁ꯭ꯇꯥ
 6. ꯚꯩꯔꯕꯤ
 7. ꯙꯨꯃꯥꯕꯇꯤ
 8. ꯕꯒꯂꯥꯃꯨꯈꯤ
 9. ꯃꯥꯇꯪꯒꯤ
 10. ꯀꯃꯂꯥ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ

ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯃꯥꯄꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯁꯩꯂꯄꯨꯇ꯭ꯔꯤ
 2. ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯆꯥꯔꯤꯅꯤ,
 3. ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯘꯟꯇꯥ,
 4. ꯀꯨꯁ꯭ꯃꯥꯟꯗꯥ,
 5. ꯁ꯭ꯀꯟꯗꯃꯥꯇꯥ,
 6. ꯀꯥꯇ꯭ꯌꯥꯌꯅꯤ,
 7. ꯀꯥꯜꯔꯥꯇ꯭ꯔꯤ,
 8. ꯃꯍꯥꯒꯧꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ
 9. ꯁꯤꯗ꯭ꯙꯤꯗꯥꯇ꯭ꯔꯤ

ꯃꯍꯥꯀꯥꯂꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯀꯥꯂꯤ
 2. ꯚꯗ꯭ꯔꯀꯥꯂꯤ
 3. ꯎꯒ꯭ꯔꯀꯥꯂꯤ
 4. ꯆꯟꯗꯤ
 5. ꯆꯥꯃꯨꯟꯗꯥ
 6. ꯆꯟꯗꯥꯃꯔꯤ

ꯃꯥꯇ꯭ꯔꯤꯀꯥ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯅꯤ
 2. ꯃꯥꯍꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ
 3. ꯀꯧꯃꯥꯔꯤ
 4. ꯚꯩꯁ꯭ꯅꯕꯤ
 5. ꯚꯥꯔꯥꯍꯤ
 6. ꯅꯔꯁꯤꯝꯍꯤ
 7. ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯥꯅꯤ
 8. ꯆꯥꯃꯨꯟꯗꯤ

ꯒꯅꯦꯁ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯚꯀ꯭ꯔꯇꯨꯟꯗ
 2. ꯑꯦꯀꯗꯟꯇ
 3. ꯃꯍꯣꯗꯔꯥ
 4. ꯒꯖꯚꯛꯇ꯭ꯔꯥ (ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯖꯥꯅꯟ)
 5. ꯂꯝꯕꯣꯗꯔ
 6. ꯚꯤꯀꯇꯥ
 7. ꯚꯤꯘꯅꯔꯥꯖꯥ
 8. ꯙꯨꯝꯔꯥꯚꯔꯅꯥ

ꯁꯤꯚ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯁꯪꯀꯔ ꯁꯥꯢꯑꯣꯟ
 2. ꯕꯤꯔꯚꯗ꯭ꯔ
 3. ꯚꯩꯔꯕ
 4. ꯈꯟꯗꯣꯕꯥ
 5. ꯗꯨꯔꯕꯥꯁꯥ
 6. ꯅꯠꯔꯥꯖ
 7. ꯑꯔꯙꯅꯥꯔꯤꯁ꯭ꯋꯔ
 8. ꯃꯨꯅꯤꯁ꯭ꯋꯔꯔ
 9. ꯃꯨꯊꯥꯞꯄꯟ
 10. ꯄꯁꯨꯄꯇꯤ
 11. ꯒꯪꯒꯦꯁ꯭ꯋꯔ
 12. ꯔꯨꯗ꯭ꯔ
 13. ꯂꯤꯡꯒꯝ
 14. ꯗꯛꯁꯤꯅꯥꯃꯨꯔꯇꯤ
 15. ꯔꯥꯕꯅꯥꯅꯨꯒ꯭ꯔꯍ
 16. ꯚꯩꯗꯤꯁ꯭ꯋꯔ
 17. ꯂꯤꯡꯒꯣꯗꯚꯕ
 18. ꯁꯣꯃꯁ꯭ꯀꯟꯗ
 19. ꯚꯤꯛꯁꯥꯇꯅ
 20. ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯖꯨꯅꯥꯊ
 21. ꯖ꯭ꯌꯣꯇꯤꯔꯂꯤꯡꯒ
 22. ꯚꯣꯂꯦꯅꯥꯊ
 23. ꯍꯅꯨꯃꯥꯟ

ꯕ꯭ꯔꯝꯍꯥ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯀꯁ꯭ꯌꯄ
 2. ꯁꯨꯀ꯭ꯔ
 3. ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁ
 4. ꯆꯟꯗ꯭ꯔ
 5. ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ
 6. ꯖꯥꯝꯕꯋꯟꯠ
 7. ꯑꯒꯁꯇ꯭ꯌ

ꯚꯤꯁ꯭ꯅꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯗꯁꯥꯚꯇꯥꯔ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯃꯠꯁ꯭ꯌ
 2. ꯀꯨꯔꯃ
 3. ꯋꯥꯔꯥꯍꯥ
 4. ꯅꯔꯁꯤꯡꯍ (ꯂꯥꯢ)
 5. ꯋꯥꯃꯟ
 6. ꯄꯔꯁꯨꯔꯥꯝ
 7. ꯔꯥꯝ
 8. ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ
 9. ꯕꯨꯙ (ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ)
 10. ꯀꯥꯜꯀꯤ


 • ꯃꯣꯍꯤꯅꯤ ꯁꯥꯢꯑꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯢꯅꯁꯨ ꯂꯧꯅꯩ꯫

ꯂꯛꯁ꯭ꯃꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯚ꯭ꯔꯤꯒꯨ
 2. ꯁ꯭ꯔꯤꯗꯦꯕꯤ
 3. ꯁꯤꯇꯥ
 4. ꯔꯥꯙꯥ
 5. ꯔꯨꯛꯃꯤꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯇꯚꯥꯔꯌ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯅꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯱꯶,꯰꯰꯰ ꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫
 6. ꯑꯂꯥꯃꯦꯂꯨ
 7. ꯕꯦꯗꯥꯕꯇꯤ
 8. ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ
 9. ꯁꯇ꯭ꯌꯚꯥꯃꯥ
 10. ꯀꯃꯂꯥ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ
 11. ꯚꯨꯃꯤ
 12. ꯑꯥꯟꯗꯥꯜ

ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯁꯥꯕꯤꯇ꯭ꯔꯤ
 2. ꯕꯥꯅꯤ
 3. ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯅꯤ
 4. ꯃꯍꯥꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤ
 5. ꯒꯥꯌꯇ꯭ꯔꯤ
 6. ꯕꯥꯆ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]