ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
Nihongi by Aston djvu 041.jpg
Amaterasu cave.JPG

ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯤꯟꯇꯣ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯀꯃꯤ ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯫

ꯑ (A)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯑꯖꯤꯁꯨꯀꯤꯇꯀꯍꯤꯀꯣꯅꯦ (Ajisukitakahikone)
 2. ꯑꯃꯅꯣ-ꯏꯋꯇꯣ (Amano-Iwato)
 3. ꯑꯃꯇꯦꯔꯁꯨ ꯑꯣꯃꯤꯀꯃꯤ (Amaterasu)
 4. ꯑꯃꯠꯁꯨ-ꯃꯤꯀꯕꯣꯁꯤ (Amatsu-Mikaboshi)
 5. ꯑꯃꯠꯁꯨꯀꯃꯤ (Amatsukami)
 6. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯀꯣꯌꯅꯦ (Ame-no-Koyane)
 7. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯅꯀꯅꯨꯁꯤ (Ame-no-Minakanushi)
 8. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯑꯣꯁꯤꯍꯣꯃꯤꯃꯤ (Ame-no-oshihomimi)
 9. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯎꯓꯨꯃꯦ (Ame-no-Uzume)
 10. ꯑꯃꯦꯅꯣꯍꯣꯑꯀꯔꯤ (Amenohoakari)
 11. ꯑꯔꯍꯤꯇꯣꯒꯃꯤ (Arahitogami)
 12. ꯑꯓꯨꯃꯤ-ꯅꯣ-ꯏꯁꯣꯔ (Azumi-no-isora)

ꯕ (B)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯕꯦꯟꯓꯥꯢꯇꯦꯟ (Benzaiten)

ꯐ (F)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯐꯨꯖꯤꯟ (Fūjin)
 2. ꯐꯨꯠꯁꯨꯅꯨꯁꯤ (Futsunushi)

ꯍ (H)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯍꯆꯤꯃꯥꯟ (Hachiman)
 2. ꯍꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯃꯤ (Hitorigami)
 3. ꯍꯣꯗꯦꯔꯤ (Hoderi)
 4. ꯍꯨꯔꯤ (Hoori)

ꯑꯥꯢ/ꯏ (I)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯏꯅꯔꯤ ꯑꯣꯀꯃꯤ (Inari Ōkami)
 2. ꯏꯁꯦꯠꯁꯨꯍꯤꯀꯣ (Isetsuhiko)
 3. ꯏꯋꯅꯒ-ꯍꯤꯃꯦ (Iwanaga-hime)
 4. ꯏꯓꯥꯅꯥꯒꯤ (Izanagi)
 5. ꯏꯓꯥꯅꯥꯃꯤ (Izanami)

ꯖ (J)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯍꯨꯢ (Japanese wolf)
 2. ꯖꯤꯅꯨꯁꯤꯒꯃꯤ (Jinushigami)

ꯀ (K)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯀꯒꯨ-ꯁꯨꯆꯤ (Kagu-tsuchi)
 2. ꯀꯃꯤꯃꯨꯁꯨꯕꯤ (Kamimusubi)
 3. ꯀꯃꯤꯌꯣꯅꯅꯌꯣ (Kamiyonanayo)
 4. ꯀꯣꯗꯃ (ꯊꯋꯥꯢ) (Kodama (spirit))
 5. ꯀꯣꯖꯤꯟ (Kōjin)
 6. ꯀꯣꯅꯣꯍꯅꯁꯀꯨꯌ-ꯍꯤꯃꯦ (Konohanasakuya-hime)
 7. ꯀꯣꯇꯣꯑꯃꯠꯁꯨꯀꯃꯤ (Kotoamatsukami)
 8. ꯀꯨꯏꯕꯤꯀꯣ (Kuebiko)
 9. ꯀꯨꯀꯨꯔꯤꯍꯤꯃꯦ (Kukurihime)
 10. ꯀꯨꯅꯗꯣ-ꯅꯣ-ꯀꯃꯤ (Kunado-no-Kami)
 11. ꯀꯨꯅꯤ-ꯅꯣ-ꯇꯣꯀꯣꯇꯆꯤ (Kuni-no-Tokotachi)
 12. ꯀꯨꯅꯤꯠꯁꯨꯀꯃꯤ (Kunitsukami)
 13. ꯀꯨꯁꯤꯅꯗꯍꯤꯃꯦ (Kushinadahime)

ꯃ (M)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯃꯔꯦꯕꯤꯇꯣ (Marebito)
 2. ꯃꯤꯁꯒꯨꯖꯤ (Mishaguji)
 3. ꯃꯣꯔꯦꯌ (Moreya)

ꯅ (N)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯅꯃꯓꯨ (Namazu)
 2. ꯅꯦꯁꯀꯨ (Nesaku)
 3. ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Ninigi-no-Mikoto)

ꯑꯣ (O)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯑꯣꯀꯤꯅꯣꯁꯤꯃ (ꯐꯨꯀꯨꯑꯣꯀ) (Okinoshima (Fukuoka))
 2. ꯑꯣꯀꯨꯅꯤꯅꯨꯁꯤ (Ōkuninushi)
 3. ꯑꯣꯃꯣꯢꯀꯅꯦ (ꯁꯤꯟꯇꯣ) (Omoikane (Shinto))
 4. ꯑꯣꯃꯣꯅꯣꯅꯨꯁꯤ (Ōmononushi)
 5. ꯑꯣꯌꯃꯠꯁꯨꯃꯤ (Ōyamatsumi)

ꯔ (R)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯔꯥꯢꯖꯤꯟ (Raijin)
 2. ꯔꯥꯢꯖꯨ (Raijū)
 3. ꯔ꯭ꯌꯨꯖꯤꯟ (Ryūjin)

ꯁ (S)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯁꯔꯨꯇꯍꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯃꯤ (Sarutahiko Ōkami)
 2. ꯁꯤꯀꯤꯒꯃꯤ (Shikigami)
 3. ꯁꯤꯀꯣꯃꯦ (Shikome)
 4. ꯁꯤꯅꯠꯁꯨꯍꯤꯀꯣ (Shinatsuhiko)
 5. ꯁꯤꯅꯤꯒꯃꯤ (Shinigami)
 6. ꯁꯣꯖꯣꯕꯣ (Sōjōbō)
 7. ꯁꯨꯢꯖꯤꯟ (Suijin)
 8. ꯁꯨꯀꯨꯅꯕꯤꯀꯣꯅ (Sukunabikona)
 9. ꯁꯨꯃꯤꯌꯣꯁꯤ ꯁꯟꯖꯤꯟ (Sumiyoshi sanjin)
 10. ꯁꯨꯁꯅꯨ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Susanoo-no-Mikoto)

ꯇ (T)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯇ-ꯅꯣ-ꯀꯃꯤ (Ta-no-Kami)
 2. ꯇꯀꯦꯃꯤꯅꯀꯇ (Takeminakata)
 3. ꯇꯀꯦꯅꯣꯎꯆꯤ ꯅꯣ ꯁꯨꯀꯨꯅꯦ (Takenouchi no Sukune)
 4. ꯇꯀꯤꯠꯁꯨꯍꯤꯀꯣ (Takitsuhiko)
 5. ꯇꯃꯌꯣꯔꯤ-ꯍꯤꯃꯦ (Tamayori-hime)
 6. ꯇꯦꯟꯒꯨ (Tengu)
 7. ꯇꯦꯟꯖꯤꯟ (ꯂꯥꯢ) (Tenjin (kami))
 8. ꯇꯣꯁꯤꯒꯃꯤ (Toshigami)
 9. ꯇꯣꯌꯣꯇꯃ-ꯍꯤꯃꯦ (Toyotama-hime)
 10. ꯁꯨꯀꯨꯌꯣꯃꯤ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Tsukuyomi-no-Mikoto)

ꯎ/ꯌꯨ (U)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯎꯒꯌꯐꯨꯀꯤꯑꯏꯓꯨ (Ugayafukiaezu)
 2. ꯎꯖꯤꯒꯃꯤ (Ujigami)
 3. ꯎꯀꯅꯣꯃꯤꯇꯃ (Ukanomitama)
 4. ꯎꯀꯦꯃꯣꯆꯤ (Ukemochi)
 5. ꯎꯃꯤꯁꯆꯤꯍꯤꯀꯣ (Umisachihiko)

ꯋ (W)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯋꯀꯨꯃꯨꯁꯨꯕꯤ (Wakumusubi)
 2. ꯋꯇꯠꯁꯨꯃꯤ (Watatsumi)

ꯌ (Y)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯌꯃ-ꯅꯣ-ꯀꯃꯤ (Yama-no-Kami)
 2. ꯌꯃꯇꯣꯍꯤꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Yamatohime-no-mikoto)

ꯓ (Z)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯓꯨꯢꯖꯤꯟ (Zuijin)

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]