Jump to content

ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯤꯟꯇꯣ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯀꯃꯤ ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯫

 1. ꯑꯖꯤꯁꯨꯀꯤꯇꯀꯍꯤꯀꯣꯅꯦ (Ajisukitakahikone)
 2. ꯑꯃꯅꯣ-ꯏꯋꯇꯣ (Amano-Iwato)
 3. ꯑꯃꯇꯦꯔꯁꯨ ꯑꯣꯃꯤꯀꯃꯤ (Amaterasu)
 4. ꯑꯃꯠꯁꯨ-ꯃꯤꯀꯕꯣꯁꯤ (Amatsu-Mikaboshi)
 5. ꯑꯃꯠꯁꯨꯀꯃꯤ (Amatsukami)
 6. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯀꯣꯌꯅꯦ (Ame-no-Koyane)
 7. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯅꯀꯅꯨꯁꯤ (Ame-no-Minakanushi)
 8. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯑꯣꯁꯤꯍꯣꯃꯤꯃꯤ (Ame-no-oshihomimi)
 9. ꯑꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯎꯓꯨꯃꯦ (Ame-no-Uzume)
 10. ꯑꯃꯦꯅꯣꯍꯣꯑꯀꯔꯤ (Amenohoakari)
 11. ꯑꯔꯍꯤꯇꯣꯒꯃꯤ (Arahitogami)
 12. ꯑꯓꯨꯃꯤ-ꯅꯣ-ꯏꯁꯣꯔ (Azumi-no-isora)
 1. ꯕꯦꯟꯓꯥꯢꯇꯦꯟ (Benzaiten)
 1. ꯐꯨꯖꯤꯟ (Fūjin)
 2. ꯐꯨꯠꯁꯨꯅꯨꯁꯤ (Futsunushi)
 1. ꯍꯆꯤꯃꯥꯟ (Hachiman)
 2. ꯍꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯃꯤ (Hitorigami)
 3. ꯍꯣꯗꯦꯔꯤ (Hoderi)
 4. ꯍꯨꯔꯤ (Hoori)
 1. ꯏꯅꯔꯤ ꯑꯣꯀꯃꯤ (Inari Ōkami)
 2. ꯏꯁꯦꯠꯁꯨꯍꯤꯀꯣ (Isetsuhiko)
 3. ꯏꯋꯅꯒ-ꯍꯤꯃꯦ (Iwanaga-hime)
 4. ꯏꯓꯥꯅꯥꯒꯤ (Izanagi)
 5. ꯏꯓꯥꯅꯥꯃꯤ (Izanami)
 1. ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯍꯨꯢ (Japanese wolf)
 2. ꯖꯤꯅꯨꯁꯤꯒꯃꯤ (Jinushigami)
 1. ꯀꯒꯨ-ꯁꯨꯆꯤ (Kagu-tsuchi)
 2. ꯀꯃꯤꯃꯨꯁꯨꯕꯤ (Kamimusubi)
 3. ꯀꯃꯤꯌꯣꯅꯅꯌꯣ (Kamiyonanayo)
 4. ꯀꯣꯗꯃ (ꯊꯋꯥꯢ) (Kodama (spirit))
 5. ꯀꯣꯖꯤꯟ (Kōjin)
 6. ꯀꯣꯅꯣꯍꯅꯁꯀꯨꯌ-ꯍꯤꯃꯦ (Konohanasakuya-hime)
 7. ꯀꯣꯇꯣꯑꯃꯠꯁꯨꯀꯃꯤ (Kotoamatsukami)
 8. ꯀꯨꯏꯕꯤꯀꯣ (Kuebiko)
 9. ꯀꯨꯀꯨꯔꯤꯍꯤꯃꯦ (Kukurihime)
 10. ꯀꯨꯅꯗꯣ-ꯅꯣ-ꯀꯃꯤ (Kunado-no-Kami)
 11. ꯀꯨꯅꯤ-ꯅꯣ-ꯇꯣꯀꯣꯇꯆꯤ (Kuni-no-Tokotachi)
 12. ꯀꯨꯅꯤꯠꯁꯨꯀꯃꯤ (Kunitsukami)
 13. ꯀꯨꯁꯤꯅꯗꯍꯤꯃꯦ (Kushinadahime)
 1. ꯃꯔꯦꯕꯤꯇꯣ (Marebito)
 2. ꯃꯤꯁꯒꯨꯖꯤ (Mishaguji)
 3. ꯃꯣꯔꯦꯌ (Moreya)
 1. ꯅꯃꯓꯨ (Namazu)
 2. ꯅꯦꯁꯀꯨ (Nesaku)
 3. ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Ninigi-no-Mikoto)
 1. ꯑꯣꯀꯤꯅꯣꯁꯤꯃ (ꯐꯨꯀꯨꯑꯣꯀ) (Okinoshima (Fukuoka))
 2. ꯑꯣꯀꯨꯅꯤꯅꯨꯁꯤ (Ōkuninushi)
 3. ꯑꯣꯃꯣꯢꯀꯅꯦ (ꯁꯤꯟꯇꯣ) (Omoikane (Shinto))
 4. ꯑꯣꯃꯣꯅꯣꯅꯨꯁꯤ (Ōmononushi)
 5. ꯑꯣꯌꯃꯠꯁꯨꯃꯤ (Ōyamatsumi)
 1. ꯔꯥꯢꯖꯤꯟ (Raijin)
 2. ꯔꯥꯢꯖꯨ (Raijū)
 3. ꯔ꯭ꯌꯨꯖꯤꯟ (Ryūjin)
 1. ꯁꯔꯨꯇꯍꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯃꯤ (Sarutahiko Ōkami)
 2. ꯁꯤꯀꯤꯒꯃꯤ (Shikigami)
 3. ꯁꯤꯀꯣꯃꯦ (Shikome)
 4. ꯁꯤꯅꯠꯁꯨꯍꯤꯀꯣ (Shinatsuhiko)
 5. ꯁꯤꯅꯤꯒꯃꯤ (Shinigami)
 6. ꯁꯣꯖꯣꯕꯣ (Sōjōbō)
 7. ꯁꯨꯢꯖꯤꯟ (Suijin)
 8. ꯁꯨꯀꯨꯅꯕꯤꯀꯣꯅ (Sukunabikona)
 9. ꯁꯨꯃꯤꯌꯣꯁꯤ ꯁꯟꯖꯤꯟ (Sumiyoshi sanjin)
 10. ꯁꯨꯁꯅꯨ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Susanoo-no-Mikoto)
 1. ꯇ-ꯅꯣ-ꯀꯃꯤ (Ta-no-Kami)
 2. ꯇꯀꯦꯃꯤꯅꯀꯇ (Takeminakata)
 3. ꯇꯀꯦꯅꯣꯎꯆꯤ ꯅꯣ ꯁꯨꯀꯨꯅꯦ (Takenouchi no Sukune)
 4. ꯇꯀꯤꯠꯁꯨꯍꯤꯀꯣ (Takitsuhiko)
 5. ꯇꯃꯌꯣꯔꯤ-ꯍꯤꯃꯦ (Tamayori-hime)
 6. ꯇꯦꯟꯒꯨ (Tengu)
 7. ꯇꯦꯟꯖꯤꯟ (ꯂꯥꯢ) (Tenjin (kami))
 8. ꯇꯣꯁꯤꯒꯃꯤ (Toshigami)
 9. ꯇꯣꯌꯣꯇꯃ-ꯍꯤꯃꯦ (Toyotama-hime)
 10. ꯁꯨꯀꯨꯌꯣꯃꯤ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Tsukuyomi-no-Mikoto)
 1. ꯎꯒꯌꯐꯨꯀꯤꯑꯏꯓꯨ (Ugayafukiaezu)
 2. ꯎꯖꯤꯒꯃꯤ (Ujigami)
 3. ꯎꯀꯅꯣꯃꯤꯇꯃ (Ukanomitama)
 4. ꯎꯀꯦꯃꯣꯆꯤ (Ukemochi)
 5. ꯎꯃꯤꯁꯆꯤꯍꯤꯀꯣ (Umisachihiko)
 1. ꯋꯀꯨꯃꯨꯁꯨꯕꯤ (Wakumusubi)
 2. ꯋꯇꯠꯁꯨꯃꯤ (Watatsumi)
 1. ꯌꯃ-ꯅꯣ-ꯀꯃꯤ (Yama-no-Kami)
 2. ꯌꯃꯇꯣꯍꯤꯃꯦ-ꯅꯣ-ꯃꯤꯀꯣꯇꯣ (Yamatohime-no-mikoto)
 1. ꯓꯨꯢꯖꯤꯟ (Zuijin)